Blaogin'i riani

DISO LALANA (fizarana fahadimy)
2010/05/10,10:26

Nanomboka teo dia nihaona isan’andro izaho sy i Manambina. Efa samy mahafantatra ny ray aman-dreny roa tonta fa miaraka izahay,ry zareo koa moa mifankalala rahateo dia tsy nisy olana. Samy nanatra ny amin’ny fitondran-tena , sy ny momba ny fiainan’olon-droa amin’ny ankapobeny ireo ray aman-dreny.

Iray volana taty aorian’ny niarahanay dia niroso tamin’ny fanaovana firaisana ara-nofo izahay. Vetivety loatra hoy ireo namako,nefa efa samy tsy naharitra izahay, asa na nohon’ny fihaonanay matetika loatra na tena ny fitiavana betsaka tao aminay no nahatonga an’izany, fa samy tsy nanenina aloha dia izay no zava-dehibe taminay.

Tonga ity ny fotoana handehanana hakarivotra kely.Izaho ho any Tuléar ary i Manambina hamonjy famadihana any Antsirabe.  Nalaina ery izahay ny hisaraka, satria iray volana be izao no tsy hihaona.

Izaho sy izy dahy zandriko no nandeha aty Tuléar, i Vahatra tsy nety fa misy tsy misy hatao hono aty amin-dry nenitoa satria tsy misy ankizy. Efa lehibe sy lasa nanambady daholo moa ny zanaky ry zareo, fa na izany ary tianay telo mianadahy ny mankaty satria ampihantainy be izahay. Izy mivady ireo koa no ray aman-dreniko amin’ny batsisa hany ka toy ny zanany mihitsy no andraisany ahy.

Vao tonga teny amin’ny stationnement izahy dia io enyi dadatoa sy i nenitoa manofahofa tanana.

- Tongasoa ianareo rankizy! Nanao ahoana ny dia? Hoy i dadatoa

- Manao ahoana i dadatoa sy i nenitoa! Hoy izahay telo niaraka namaly

- Vizambizana ihany dadatoa a! hoy aho, lava ihany iny lalana iny na dia efa faleha matetika ary. I Anjara izany moa dia nimenomenona mihitsy fa sambany moa izy izao no mandeha taxi-brousse mankaty.

- Ianareo kosa mampijaly zaza! Fa maninona anefa i dada no tsy nandeha e? hoy i nenitoa

- Afaka tapa-bolana hono izy vao congé, sady fohikely ny congé-ny amin’ity fa aleo hono amin’ny décembre no maka maromaro.

- Ary ialahy ve ry Sedra tsy vizaka? Hoy i dadatoa nanontany ilay zandriko lahy.

- Vizaka ihany ka, fa tsy tena vizaka be akory.

- Io fa efa mampidina entana ny aide-chauffeur fa atoroy an’i Joany (chauffeur-ndry dadatoa) ny anareo ho raisiny ry Rohy a! hoy i nenitoa.

Niala teo izahay dia nody tany an-trano, niala sasatra fa lava iny lalana iny. Nalahelo an’i Manambina sahady aho nefa asa izy izay raha mba mahatsiaro ahy any Antsirabe any.

Nandeha ny andro, tapa-bolana sisa dia hody izahay.Somary tsy salama i Anjara dia izao izahay vao ho any Ifaty toy ny mahazatra rehefa mankaty.

Mahafinaritra ny aty amoron-dranomasina, tsara ny rivotra, mampahazo aimbaovao, mahavelombelom-bolo. Isan’andro dia milomano foana no ataonay dimy mianaka, makeny amin’ny ranomasina na ao amin’ny piscine,misy fanatan-jahantena maro afaka atao koa ato amin’ny hotely ipetrahanay. Idadatoa manao echec, poker, billard, sy ny maro hafa, izy dahy moa dia variana ao amin’ny parc natao hilalaovan’ny ankizy, izaho sy i nenitoa kosa dia ny milomano sy manao jogging no tena angadinay.  

Fa ankoatra ireo zavatra izay manodidina anay ireo dia misy tovolahy sady bikana no ranjanana nifanolo-bodirindrina tamin’ny bungalow-nay. Isaky ny mandeha milomano izahay dia mifanena aminy foana, izy efa nahavita amin’io, mitsikitsiky be foana izy rehefa miarahaba anay. Indray maraina,tafaraka tao anaty piscine izahay.

- Manao ahoana ianao! Rudy no anarako

- Manao ahoana i Rudy, faly mahafantatra, izaho Rohy

- Faly mahafantatra an’i Rohy! Tsara anarana be ianao izany.

- Misaotra, hoy aho sady menatra

- Ary aiza i dada sy mamanareo ary ny zandrinareo androany toa tsy niaraka aminao?

- Tsy ray aman-dreniko ireny, hoy aho, fa dadatoa sy nenitoako, lasa nandeha nitsangatsangana nijery ilay embouchure ry zareo fa izaho tsy dia nazoto androany fa somary mararirary ny lohako, sady vao tany koa aho tamin’ny taona lasa.

- Angaha ianareo manao vacances aty foana isan-taona?

- Tsy tena isan-taona fa matetika makaty.

- Fa avy aty angaha ianareo sa?

- Ieny, ny dadako valovotaka any Ankazoabo, dia anabaviny iny nenitoako iny, mipetraka eto ry zareo.

- hay! Ary hono hoy aho raha tsy mahadiso, aiza ianao izany no misakafo izao atoandro izao?

- Manamboatra sandwich aho dia mividy jus, tsy te hihinana zavatra betsaka aho.

- Saika hanasa anao hiara-hisakafo amiko mantsy aho raha toa ka tsy mampaninona anao.

- Tsy maninona ka, fa aiza isika no hisakafo, sao handeha lavitra?

- an an an, tsy lavitra ka, izaho mahandro ao amin’ny bungalow-ko ao ihany dia ao isika no hihinana raha mety aminao.

Somary sadaikatra ihany aho satria olona mbola tsy niresaka tamiko akory ity izy nefa tonga dia hitondra ahy any amin’ny bungalow-ny any, eny fa na dia hisakafo ary. Hitako ohatrany hafahafa izany ny tian’ny Rudy ahatongavana nefa tsy sahy nandà aho sao dia izaho no ratsy eritreritra.

- Ieny ary e! tsy maninona ka. Fa ianao irery angaha no aty?

- Ieny ry Rohy, izaho irery, ny fofombadiko no tokony hiaraka amiko fa tsy afaka tampoka indray izy fa misy asa tsy maintsy ataony maika dia nijanona any Tanà izy.

- Koa maninona raha nahemotra dia miaraka ianareo?

- Tena tsy mety ry Rohy satria loka azonay tamin’ny tombola izay ito dia tapa-bolana ihany ny fotoana nomeny handehanana raha tsy izay dia maty ho azy ilay izy dia nandeha aho.

- Koa naninona tsy mba nitondra namana na izany ary fa dia ianao irery ve?

- Tsy misy afaka sy efa manana programa daholo ny olona ry Rohy a! dia izao mandeha irery izao. Soa ihany fa mba ireo zavatra maro azo atao raha tsy izany dia lava dia lava ny herinandro hijanonako aty.

- Hay herinandro ihany ianao ho aty! Dia rahoviana izany no miverina miakatra?

- Rafak’ampitso

- Izahay koa rafak’ampitso no miala aty fa mbola misy herinandro vao miverina any Tanà.

- Efa amin’ny iraikambinifolo izao ry Rohy, mandeha be izany lera izany, tonga dia hiaraka amiko izany ndry izao sa rehefa amin’ny 12h30 no mandalo? Mbola hikaraka kely aho mantsy

- Ao fa arahiko avy ato aoriana ianao e, mbola te hilalao rano kely aho mantsy.

- Ieny ary e! rehefa avy eo izany Rohy an! Tandremo sao tsy tonga akory ndry!

Dia lasa izy sady nitsikitsiky be ery! Tovolahy izany marina, tena sady bikàna no misy endrika. Nandalo tampoka tao an-tsaiko i Manambina, inona ary izay no ataony? Moa ve mampiresaka vehivavy hafa toy ny nataon’i Rudy ahy koa izy any Antsirabe any? Aleo angamba tsy halefa lavitra ny eritreritra ka!

Nanao longueur maromaro aho dia niakatra handro sy hisolo akanjo alohan’ny hisakafo hisaraka amin’ny Rudy. Eo am-pandroana aho no injay anefa nisy nandona tao ambaravarana, iza ary izany?

- Iza izao ô? Hoy aho

- Izaho ihany Rohy a! hoy ilay feo

- an! Loza marina, izaho ity mbola tsy vita omana akory, hoy aho an'ereritreritra, dia namaly aho,  ahoana ry Rudy?

-Hividy zava-pisotro kely etsy amin’ny bar aho sao mandona ao ianao ka tsy misy mamaly, izay ihany no nandalovako, sa lalovako eto ianao rehefa miverina aho?

- Andalovy ato ary aho e! 

Tapitra ny fiomanako, robe bretelle fotsy misy sarisary vonikazo no nanaovako dia kapa fotsy, sasatra aho ny nijery fitaratra,toy ireny hamonjy rendez-vous ireny. Mandrapahatongan'i Rudy dia nanontany tena aho ny amin'ny antony anasany ahy hisakafo hiaraka aminy? maninona izy no miandry hoe tsy eo ry dadatoa vao miresaka sy miantso ahy raha madio ny sainy? Izy amin'io hoy izy manana fofombady, izaho koa manana an’i Manambina nefatsy fantany aloha izany, inona ary no mety hitranga eto anio? inona no hataoko rahaizao izy no manao fihetsika hafahafa amiko?

Nandalo I Rudy naka ahy, nandefa mozika milantolanto sady malefaka izy nandritra ny fotoana nisakafoananay. Tsy dia nisy niteny firy izahay fa samy nankafy ny brochette de crevette nataony miaraka amin’ny mayonnaise sy ny saosy hafa ary ny lasary, tsy misy vary fa dia izay fotsiny.Hay hono izy cuisinier amin’ny restaurant lehibe ao Antananarivo, hitako tena matsiro ery ny sakafo nataony.

- Dia ahoana ry Rohy, tsara ihany ve? Hoy izy nanontany, efa nataoko ohatra ny hoe any amin’ny restaurant mihitsy isika izaona dia tsy ampy fitaovana ary aho aty.

- Tena tsara ka! Mbola tsy nihinana zavatra tsara ohatran’izao aho, tena marina e!

- Aiza indray, misaotra an-dry makafy ny nahandroko ary e! ny mahandro dia ny mahita nyolona afa-po rehefa avy mihinana ny nahadroko aky no mba tena tiako a!  Sao dia tsy ampy an-dry aloha e?

- Ampy tsara ka, misaotra fa voky.

- Tsy misy isaorana akia a! hitondra fahasalamana, ho sandry ho nofo hoy ny fiteny, sa tsy izany moa? inona no ataon-dry zao?

- Euh… tsy misy, hanao sieste angamba

- Izaho koa akia izany te hanao sieste nefa mahafinaritra ahy ny miresaka amin-dry, tovovavy tsotra, sariaka, sady tsaratarehy kely.

Menatra be aho, henoko mena be indray ny tarehiko, tsy hitako izay havaly dia nitsiky fotsiny aho. Injay ary ilay resaka hoy aho tan'eritreritra, inona no hataoko, inona no havaliko? Tena mbola tsy sendra toe-javatra ohatran’izao aho mantsy. Raha mbola eo ampieritreretana izany aho dia hoy izy nanohy:

- Ary toa tsy miteny ndry sady menatra be mihitsy? 

- Tena tsy hitako izay havaly ry Rudy,

- Misy fanontaniana kely mba tikao hapetraka ito raha tsy mampaninona, efa manana sipa ve ndry?

- Fa maninona koa ianao no manontany an'izany?

- Mba tiako ho fantatra fotsiny ka!

- Ieny, misy olona miaraka amiko 

- Hay! Fantatry ny ray aman-drenin-dry ve izany? Fa firy taona aloha ndry e? raha tsy maha diso an!

- Fantatry ry zareo izany ka! sivy ambinifolo taona aho izao, ary ianao?

- Zokin-dry folo taona be izao akia! 

Dia nitohy teo ny resakay, nanontany ny momba ahy sy Manambina izy, ny nifankahitanay sns, dia nitantara ny momba azy koa. Raha mbola eo ampiresahana ny fiainana amin'ny ankapobeny iny izahay dia nandeha tamin'ny radio ny hira iray malaza dia malaza, dia nitsangana izy ary noraisiny ny tanako dia nentiny nandihy aho, hira tena tiany hono ilay izy: “I will always love you” hiran’i Whitney Houston. Teo ampandihizana no norohany ny molotro, gaga sady taitra be aho nefa tsy niala. Tsy nionona tamin'izany oroka izany anefa izy fa nampiany safosafo. Tsy naharitra aho ka avy dia nesoriko ny tanany,

- Rudy a! aoka sao hitohy zavatra hafa ka! Samy mananany olon-tiantsika anie isika e! 

- Ieny e! fa tsy misy hahalala izany anie ry zareo satria isika eto ihany no mihaona dia samy miverina amin’ny fiainany avy eo fa tsy hifanarakaraka eny akory e!.

- Marina izany ry Rudy saingy tsy te hiditra amin’izany aho. Matahotra aho sao dia tsy hahatana izany tsiambaratelo izany ka hanimba ny fiarahanay sy Manambina ka! Tena tia azy aho ka tsy ho sahy hanitsaka azy. Ny namaly no orokao teo ary izany ohatrany efa manenjika ny eritreritro sahady.

- Miala tsiny ary aho Rohy a! tena sambatra ianao raha voatazonao hatramin’ny farany izany fisainanao izany. Tena menatra anao aho, izaho lehibe indray ity no manaonao foana, tsy mieritreritra fa dia entin’ny filàna fotsiny.

- Tsy misy olana re izany ry Rudy a! samy mba mibolisatra kely eny ihany amin’ny fiainana anie e! dia nitsikiako izy fa tena hita menatra be mihitsy ny endriny.

- Fa izao Rohy a! ianao moa mbola mijanona kely ao Tuléar alohan’ny mody?

- Ieny fa ahoana?

- Tsy izany mantsy fa mba saika hihanta kely aminao aho raha tsy mampaninona anao. Raha mety dia mety misy entana kely hoentinao miakatra. Misy zavatra  tian'ny cousin-ko halefa hoan’ny zanany any Tanà mantsy hono nefa izaho mety tsy afaka handalo any aminy fa miaraka amin’ny fiaran’ny hotely dia tonga dia eny amin’ny aéroport, moa izy koa raha raikitra amin’ny asa dia tsy ho afaka hanatitra ilay izy any amiko.

- Tsy maninona fa ilazao ilay olona ary e! omeko anao ny numéro telephone ao amin’dry dadatoa dia asaivo miantso izy alohan’ny zoma izany.

- Misaotra akia a! ao fa miantso an-dry foana izy na izaho izany e! na lasako na tsy lasako ny entana.

Dia nisaraka teo izahay fa ny andro rahateo nanombokahariva moa ry dadatoa koa izay efa ho avy ka tsy tiako ny hahitany ahy mivoaka avy ao amin’ny Rudy.


 

DISO LALANA (fizarana fahaefatra)
2010/05/07,10:51

Tao anaty taxi-be… 

- Nanao ahoana izy tao ry Rohy?

- Tsy hitako izay  ilazana azy, azoazo ihany saingy rehefa misy zato tsara naoty noho aho dia tsy afaka aho.

- Izay mihitsy ny olana amin’itony concours itony. Raha sanatria tsy afaka ianao dia hi-double ve?

- an an an, aleoko manao zavatra hafa, sao very taona roa be izao eo raha mbola tsy afaka koa amin’ny manaraka. Ary ianao?

- Izaho koa hanao zavatra hafa fa mbola tsy haiko hoe inona, hiandry ny valiny aho aloha.

- Izaho tsy te ho eto amin’ny fotoana hivaliany.

- Dia ho aiza ianao?

- Mbola tsy haiko loatra, hoany Diego angamba, na Fort-Dauphin, na Tuléar

- Kay! Ary lavitra be daholo izany! Dia havelan-dry irery eto aho izany! Izaho anefa mba nanatena hoe hiara-handany ny vacances amindry

Henoko menabe indray ny tarehiko, tsy hitako izay holazaina!!!!

- Izay indray hafa, azo eritreretina ihany, dia inona anefa no hatao eto?

- Betsaka no azo atao ka! sa ndry tena te handeha vacances mafy dia mafy?

- Mba te hiala kely an’Antananarivo aho ny tena marina, tsy ela anie izany e!

- hay! andao ary hiaraka amiko  ho any Antsirabe e! Hanao famadihana ry dada dia ho any izahay. Sa ndry tsy te hiaraka amiko any aminay?

- Ianao ity koa mampiomehy!hoy aho, sady gagagaga ihany aho amin’izany zavatra lazainy izany.

- Sangy akia izany a! rehefa angatahiko amin’i dada sy mamanareo ndry vao afaka hoentiko any, sa tsy izany?

Tsy hitako indray izay holazaina, dia tsy namaly aho. 

- Ary toa tsy miteny ndry? Sao dia tezitra aloha e?

- Tsy hitako izay havaly fa tsy sosotra aho ka!

Niala ny taxibe izahay dia namonjy ny restaurant. Teny an-dalana tsy nisy niteny izahay fa nony tonga tao amin’ilay restaurant, rehefa nahavita ny commande dia notohizany ny resany.

- Izao Rohy ny tena marina a!tia anao aho, tena tia, ary azo lazaina fa potipotika mihitsy. Nanomboka ilay isika niaraka bus tamin’ny fanombohan’ny taom-pianarana iny ka hatramin’izao. Tena marina anie izany Rohy e!

- Ka naninona ianao no tsy niteny mihitsy hatrizay?

- Tena tsy sahy aho! Efa betsaka ny fihetsika asehoko aminao fa angamba tsy arakao ireny, sa nodinaofanina?

- Ka ianao tsy niteny dia noheveriko fa izaho no manao interprétation adaladala, hoy aho sady nitsiky kely.

- Andray ry Rohy! Dia sivy volana izany isika nifampiandry teo foana! Dia raha tsy nisy ity billet ity izany dia tsy nahalala izany ianao, dia izaho koa tsy nahalala hoe hay ianao efa miandry fotsiny izany.

- Angamba!

- Lalina izany marina ! Soa ihany aho fa nanapakevitra ny hiteny taminao androany.Tena tia anao anie aho ry Rohy e! manonofy anao foana aho matetika, manonofy antsika moa izany e!

- Izany an! manonofy mihitsy ve? Izaho aloha dia nihevitra hoe izaho no mieritreri-dratsy tamin’ireny fihetsikao ireny satria ianao tsy mivaky amiko. Fa tsoriko aloha fa mahafinaritra ahy ianao ary manampitiavana anao koa aho.

- Faly be aho ry Rohy mahenoan’izany, izaho nihevitra hoe tsy miraika amiko akory ianao matoa tsy namaly ny fihetsiko. I Hery anie no niresahako an’izany dia izy no niteny tamiko hivaky aminao e! soa ihany aho fanihaino azy.

- Ireo namako ireo koa anieniteny tamiko daholo hoe tia ahy ianao raha ny fihetsikao amiko, fa izaho mody tsy taitra sady ianao rahateo tsy niteny mihitsy dia nodiko fanina sao afa-baraka eo aho. Hay izay tokoa izany.

- Soa ny naman-tsika famandinika antsika izany. Azo lazaina ve izany fa manomboka izao isika sy ndry ry Rohy dia miaraka?

- Izay izany koa, rehefa tsy mifanaraka ve moa tsy hisaraka, hoy aho sady nitsiky nananihany.

- Marina loatra izany, fa aza manahy ndry fa ho tia an-dry sy hanaja an-dry aho ry Rohy malalako! Sady mirana ery ny endriny niteny an’izany, toy ny misy jiro manjelanjelatra ao anaty masony.

- Eny ry Manambina malalako,izaho koa torak’izany. Ohatra ny hafahafa izany miantso anao sy antsoinao hoe malala izany, fa mahafinaritra ka! 

Dia nifanoroka izahay roa,sambany aho nanoroka olona. Nahatsiaro sambatra ery aho tao anatin’ny minitra vitsy. 

- Hono ho aho ry Rohy, raha tsy mahadiso, firy amiko izao ny olona niaraka taminao? Azafady raha manohina anao ny fanontaniako an! Aza tezitra, tsy sarom-piaro aho akory fa te hahalala fotsiny, ary tsy mampiova ny fitiavako anao ny isa omenao ahy.

- Tena vao ianao ry Manambina,mbola tsy nitia olona izany aho talohanao. Ary ny anao? Lazao ny marina an!

- Mitovy izany isika, fa efa nisy ankizivavy nitoriako fitiavana izay tany Toliary fa tsy tiany hono aho e!naharary kely mihitsy ny foko tamin’izay. Anisan’ny nampiahotra ahy hiteny taminao anie izany e! sao maharary fanindroany eo indray ity fokeliko.

- Hay ve! Dia tsy tia azy intsony izany ianao izao?

- Efa faran’izay mahasosotra ahy ny nahita azy taty aoriana satria tena nanaovany eson-teny be aho sady notantarainy ny mpiara-mianatra rehetra ilay izy dia tena menatra be aho. Fa aleo izy ho any, aza matahotra ndry fa tsy hanembatsembana ny fitiavantsika izany fa efa navaloko any ny momba an'iny!

- Ratsy toetra koa izany ankizy izany 

- Sambatra ery aho izany ryRohy! Iny eny ny commande-tsika. Mazotoa homana akia ry malala a!

- Tena mbola vaovao sy hafahafa amin’ny sofiko ho aho ny maheno an’izany ry Manambina, fa tiako ka,mahafinaritra ery! Misaotra dia mazotoa koa ry malala a! sady nitsiky indray aho.

Dia nifanoroka indray izahay.

Toa niova tampoka izany aho,tsy nisy henatra ny olona sasany tao amin’ilay restaurant akory. Ny toeranay koa moa somary tanatinatiny, mpifankatia iray izay no teo akaikikaikinay teo,asa mety izay koa no tsy dia nahamenatra ahy.

Teo ampisakafoanana dia tsy nisy niteny izahay fa isaky ny mifampijery dia mitsiky. Samy sambatsambatra kely ery, sady ohatran’ireny olona niaraka efa ela ireny nefa vao adiny iray izay!

Avy nisakafo izahay dia nizotra namonjy ny arrêt bus mody eny Ivato. Teny an-dalana nifampitantana izahay roa sady nitohy ihany ny resaka. 

- Tsara ve ilay sakafo teo ry Rohy? Toa tsy nahenoana feo mihitsy ndry teo ampihinanana?

- Tena tsara mihitsy! Izaho syi neny efa mpakao rehefa miantsena aty Analakely ka tratra atoandro. Ianao koa ary mba tsy niteny koa! Nankafy ery an’ilay crevette!

- Ka tsy fihinana isan’andro ireny koa! sa ahoana?

- Marina izany! Fa iny na ron’ananana ary matsiro foana satria teo ianao, dia satria faly be aho androany!

- Marina akia izany! Na ranomangatsiaka ary ve mety mamy rehefa eo anilan’ny tiana? hoy izy sadyniomehy.  

- niomehy koa aho, sady namaly azy hoe asa re! ndao andramana e! Ity no tonga amin’ilay hira hoe “tsikitsiky tsy lany hamamiana rehefaeo anilan’ny tiana” nitsikitsiky sy niomehy foana isika androany! Tiako ery,tokony ohatran’izao foana ny fiainana ry Manambina 

- Ao fa ezahin-tsika nyhitazona izao tsikitsiky izao ry malala a! fa hono ho aho, tonga dia hody ve in-dry?

- Fa saika mbola ho aizaisika?

- Tsy haiko, andao handalo anyan-trano hametraka ny entako dia ateriko ndry avy eo!

- Tsy maninona ka!

Lasa ny saiko teny an-dalana amin’ity hoe ho any an-tranony, ity no tonga amin’ilay resaka niaraka tamin’izy telo vavy teo hoy aho. Maro ireo fanontaniana nibosesika tao an-dohako toy ny hoe :"inona no hitranga rehefa tonga any? Sao dia mbola tsy tokony ho any ary aho? sns...", nefa malaina be aho ny hisaraka aminy. Mahatoky aho fa tsy ho izany kosa no hitondrany ahy any fa tena hanatitra entana marina izy dia hanatitra ahy avy eo. Mbola tsy nilamina ihany anefa ny saiko satria, rehefa tonga any an-trano indray ka mifanena amin’i dada na i neny dia inona nohambarako? Holazaiko ve hoe miaraka izahay? ohatra ny tsy te hitondra azy any an-trano any aho fa mbola matahotra ny hilaza izany amin'ireo ray aman-dreniko, sa aleo hanontaniana ny heviny.

Teo ampieritreretana aho no nisy nikitika nefa nanohy ny lalany ihany ilay olona fa tsy nijanona, hay i Vahatra zokiko.

- Hitanao ve ilay nikitika ahy teo? Hoy aho mantsy azy.

- Tsy tazako loatra fa ohatrany andeha haingana be izy, sady manao casquette koa, fa iza iny?

- I Vahatra iny, zokiko lahy!Tadidinao ve? Anihaniany tsara izao izaho rehefa tonga any an-trano. Ary mety efa ela izy iny no tao aorinan-tsika tao.

- Tadidiko hoe manana zokilahy ndry ka, fa asa raha tadidiko ny endriny raha mifanatrika izahay. Sao dia bediny akia ndry? Izaho tena matahotra anadahina sipa izany ka, tena marina e!sao vonoiny eo aho!

- hahaha, tsy manao an’izany re izy ry Manambina a! andao ary ataon-tsika izay hiarahana bus aminy diaprésenté-ko ianareo e! sady sur aho fa tsy tadidiny tsony ianao, sa maika loatra ve aho?

- Tsy maninona ka! Fa matahotra ihany aho na izany ary.

Nony tonga teo amin’ny arrêtbus izahay tsy nahatratra an’i Vahatra intsony, dia niditra tamin’ny taxibe teo. Samy tsy nisy niteny teny an-dalana, samy vizaka ny fanadinana ve sa samy nametsovetso ny zava-niseho tandroany? Ho ahy manokana aloha dia toa hadino ny fanadinana fa ity zava-baovao amin’ny fiainako ity indray no mibahana ato an-dohako. Toa tsy hahafoy ny hisaraka amin’i Manambina aho. Tsy andriko ery ny hitantarana izao amin’izy telo vavy.

Dia nandalo tany an-tranon’i Manambina izahay, tsy nisy olona tao fa ny mpanampiny irery, nametraka entana izy dia nisolo akanjo dia lasa izahay nakany an-trano. Tsy nifamela intsony ny tananay, ary tsy nitsahatra ny nitsiky izahay isaky ny nifampijery. Tsy dia nisy noresahina firy teny an-dalana fa samy nakafy ny fotoana angamba satria efa samy ela niandrasana.

Nandalo tao an-tsaiko indray ilay hoe "raha ao i dada na i neny dia ahoana?" Raha i Vahatra indray tsy mampaninona ahy fa izy ary efa misangy ahy foana amin’izay olona miaraka amiko, ny azy amin’io tsy hita hoe iza marina fa maro loatra ny ankizivavy hoentiny mandalo ao an-trano ao.

-  Manambina a! raha ao an-trano i dada na i neny dia tsy mampaninona anao ve ny hi-présenté-ko anao amin-dry zareo hoe sipako?

- Tsy maninona mihitsy, fa sao dia masiaka be aloha ny dada sy neninareo?

- Tsy maninona izany ry zareo ka! I Vahatra ary mitondra sipa ao foana fa tsy bedy izany.

- Ka samy hafa anie ny fitaizana lahy sy vavy e! sa ny anareo tsy ohatran’izany?

- an an an! Ohatra ny mitovy foana ny fitondrana anay dahy hatrizay ka! Fa amin’izao lafiny izao aloha tsy fantatro izay hevitry ry zareo.

Tonga tao an-trano, izy dahy zandriko sy ny mpanampy no tao, i Vahatra hono nametraka entana fotsiny dia lasa niverina nivoaka indray, i dada sy i neny koa hono lasa namonjy fanasana any Antananarivo (any amin’ny ville io fa izany no fiantso azy avy aty Ivato) dia alinalina mihitsy vao tafody eo. Izy dahy moa samy tsy mbola misy mahafantatra ary tsy mieritreritra na inona na inona amin’izany fitiavana izany dia tsy nasiako olana.

- Tonga soa ato aminay ianao,mandroso!

- Misaotra !

- Ato ny efitranoko, dia ao ambadika ny an’i Vahatra, dia ny azy dahy iretsy ampita iretsy. Ny an’i dada sy neny moa ilay eo akaikin’ny salon ao ambany io.

- Malalaka kosa ny ato aminareo sady mangina be, tsy mitovy amin’ny ao aminay amin’ireo zanak’izokinay ireo.

- Rehefa ato daholo izahay rehetra dia mitabataba ato ka!

Samy tsy nisy niteny izahay, iManambina nipetraka teo amin’ny seza, izaho teo ambony fandriana. Nanantona ahyizy, noraisiny ny tanako dia nifanoroka indray izahay, sady elaela noho ireoteo aloha. Henoko toa mangorintsina hafahafa izany ny vatako, ny safosafotsy nahazatra ahy koa moa nanampy trotraka, tsy te horohany intsony ahosatria ohatrany nandeha haingana be izany ny fandehan-javatra rehetra,natahotra aho sao izahay manaonao foana eo, nefa tsy tiako hajanona koa ilayoroka sy safosafo. Tampoka teo, nakatony ny varavarana, nohidiany lakilemihitsy. Nidobooboka be ny foko, tena mbola tsy nidibodoboka ohatran'izayhatrizay nahatsiarovako tena.

- Manambina a! fa maninona nohidinao ny varavarana?

 

- Sao miakatra tampoka eo izy dahy na ny mpanampinareo.

- Aleo hisokatra ihany fa heno foana rehefa misy miakatra eo fa maneno io tohatra io.

- Eny ary e! izaho anie Rohy tsy haninona anao e! te hanakafy ilay oroka sy safosafo fotsiny aho nefa tsy tiako raha misy mahita isika, indrindra ny zandrinao satria mbola kely ry zareo.

- Izaho koa anie te hankafy fa tsy tiako sao ilay mpanampy mieritreritra zava-dratsy eo raha mahita ny efitrano mihidy.

Fialan-tsiny
2010/04/29,15:52

Miarahaba ny rehetra mpanaraka ny tantara "Diso lalana",

Miala tsiny indrindra aho noho ny antony tsy nahavitako nandefa ny tohin'ny tantara tamin'ny zoma lasa teo noho ny antony asa aman-draharaha izay tena mameno ny fotoanako amin'izao fotoana izao. Hiezaka handefa ny fizarana 2 mifanarakaraka aho (fahaefatra sy fahadimy) amin'ny faran'ny herinandro ho setriny. 

Misaotra anareo!

Riani 

 

DISO LALANA (fizarana fahatelo)
2010/04/16,17:05

Nifindra tety Ivato izahay tao anelanelany tao fa vita soamantsara ny trano natao tety. Miova tanàna indray aho, i Soa izao no lasa akaiky ahy, etsy Ambohibao mantsy izy no mipetraka.

Tapitra ny vacances,manomboka androany ny fianarana eny amin’ny Faculté de Médecine, somebiseby ery aho hamonjy ny andro voalohany eny amin’ny université. Asa ahoana izany mianatra eny Ankatso izany!

Niainga vao maraina be aho satria tsy te ho tara ny andro voalohany!

Tao anaty taxibe, nisy tovolahy tsy vaovao amiko ny endriny fa tsy tadidiko hoe taiza no nahitako azy.Teo ampitako izy no nipetraka, ary asa na hitany hoe nandinika be azy aho na izy mihitsy no sariaka fa nitsikiny kely aho. Henoko mena avy hatrany ny tarehiko, tsy sahy nijerijery azy intsony aho mandram-pialako.

Niova taxibe aho teo amin’ny 67Ha, nandray ligne 119 ho eny Ankatso, io eny efa ao anatin’ilay taxibe nidirako koa ilay bandy nefa mody tsy nijery ihany aho na dia te hijery azy mafy ary. Niala alohan’ny terminus izy nony tonga teny Ankatso, dia hoy aho hoe, hay tsy mpianatry ny université izany izy fa mety miasa eny amin’ny manodidina eny.

Nony tonga tao amin’ny trano fianarana anefa, raha izaho miresaka amin’ny namako iny, nisy lehilahy niteny hoe “aza be resaka ry Rohy a!” taitra aho, nojereko ilay olona, vaomaika aho taitra fa ilay tovolahy tafaraka taxibe tamiko hatrany Ivato.

- Ary hay ve fantatrao aho e! hoy aho taminy sady gaga ihany hoe tena olona fantatro ve sa naheno ny anarako antsoin’ireo namako?

- Ieny fantatro tsara ianao! Iray fiangonana isika teny Soamaandrariny, efa tamin’ny mbola kely izany, mifankalala tsara ny ray aman-drenin-tsika fa izahay avy eo nifindra tany Toliary dia tsy nifankahita intsony isika. Manambina ny anarako raha afaka hanampy anao amin’ny fitadidiana ahy izany.

- Marina izany! Tena tsy vaovao amiko mihitsy mantsy ny endrikao tamin’ny maraina iny fa tena tsy tadidiko hoe taiza no nifankahitantsika. Ela izany ry Manambina! Dia taiza sy taiza ianao hatrizay?

- Niala teo Soamanandrariny iny izahay dia izay lazaiko anao izay hoe lasa tany Toliary, dia nivery etoTanà indray i dada no miasa dia izao izahay aty izao indray. Vao tsy ampy iray volana anie izay no nahatongavanay e!

- Hay ve e!

 

Dia tapaka teo ny resakay fa nantsoin’ireo namany izy moa izaho koa niverina niresaka tamin’ireto namako.

- Iza akia iny? Hoy i Mamy,dia notohizany hoe : ohatra ny tsy ratsy an!

- Namako efa taloha be akiainy a! dia izao indray izahay vao mifankahita. Tindry angaha?

Somary nanindrona ahy kely ny foko raha nametraka izay fanontaniana izay.

- Euh! Eny e, mety ho tiako raha tia ahy!

- Mifanaraha ianareo roa vavy fa toa samy tia, hoy i Aina sy i Soa niara niteny.

- ‘Zany angaha! Aleo izy hoan’i Mamy fa izaho aloha mbola tsy te hiditra amin’izany amin’izao (miala bala aho eo io nefa nanaitra ahy ihany i Manambina)

- Ny kristianina akia tsymandà fanomezana fa raha omendry ahy dia raisiko a! hoy i Mamy sady niomehy izy.

Dia niara-niomehy izahay efa-bavy sy ireo ankizy vitsivitsy niaraka taminay teo.

Nandeha ny fotoana, nitomboisan’andro ny fitiavako an’i Manambina, izy anefa tsy haiko ihany izay tena heviny, tsy mitsotra amiko izy hoe tia ahy nefa ny fihetsiny toa milaza izany. Matetika mantsy izahay no tafaraka amin’ny maraina, dia rehefa mody dia mifanao fotoana mihitsy satria samy mody eny Ivato. I Mamy indray ohatrany tsy dia niraika firy taminy intsony fa olona hafa no tiany sy miaraka aminy amin’izao fotoana izao.

Efa ho tapitra sahady ity ny taom-pianarana, herinandro sisa, efa samy mikofoka mianatra daholo ny ankizy fa mafimafy ny miandry afaka iray volana mahery kely. “Concours” mantsy ny miditra taona faharoa ary zato ihany no raisina, izahay taona voalohany anefa efa ho valonjato be izao!!!

- Ahoana akia nohataon-tsika mandritra ny “période de revision”? tsy aleo asiana indraimandeha isan-kerinandro hiaonana ihany, sa ahoana hoy ianareo ?

- Andao marina e! dia mba mifanampy eo isika amin’izay tsy azo fa tena mafy ity, hoy i Soa.

- Andao ary e! dia ataoandro inona?hoy izaho sy i Aina.

- Asan-tsika! Inona no mety? Hoy i Mamy.

- Zoma na alatsinainy nohitako mety, hoy aho.

- Aleo zoma e! hoy i Aina.

- Raikitra zany fa isaky ny zoma isika dia miaraka mianatra, dia aiza?

- Andao aty Ankatso ihany e! hoy i Soa. Nefa raha ao amin’ny BU (bibliothèque universitaire) dia mila tonga maraina be raha tsy izany dia tsy mahazo place an!

- Maraina amin’ny firy akia? hoy aho.

- Amin’ny enina any mihitsy!

- Aiza kosa akia! Tena miala tsiny aminareo aho fa tsy ho tafakatra ety Ankatso amin’ny enina maraina izany. Tena marina e! tsy aleo ve akia ifandimbiasana ny makany amin’ny tranon’ny iray amintsika!

- Samy tsy hahatratra izany isika fa aleo atao an’izay lazain’i Rohy izay dia atao tour, tsy maninona fa any amiko no manomboka, hoy i Mamy. Mandrapahatongan’ny fanadinana samy andalovana daholo amin’ny izay ny any amin-tsika efa-bavy. Dia amin’ny firy izany no anombohan-tsika azy?

- Amin’ny valo antonony,lasa atoandro loatra indray raha tara an’izay, na farafahatarany amin’ny valo sy sasany, hoy i Aina.

- Raiketina amin’ny valo hatramin’ny valo sy sasany izany e! na aiza na aiza io an! Hoy aho

- Raikitra izany e! hoy izahay naira-niredona.

Tonga ny andron’ny fanadinana, tsy nisy niteniteny fa samy rempotra tao izahay rehetra. Tapitra ihany ny efatra andro ny farany, izaho efa tena saika tsy nahaleo tena intsony fa tena reraky ny fiaretan-tory.

 

- Vita ihany ny farany marina, nanahoana ny anareo izy tao? Hoy i Mamy.

- Any izy any akia, ohatrany mahakivy, tsy te hijery ny valiny aho, hoy i Soa tena kivy.

- Izaho koa akia! Hoy aho,handeha hitsoaka lavitra an’Antananarivo mihitsy aho fa tena tsy hijery nyvaliny!

- Ndry koa mampiomehy! Dia ho aiza ndry? Hoy i Mamy mantsy ahy

- Mbola tsy haiko akia fa dia hiala eto fotsiny aho, ary hiala lavitra mihitsy, ho any Toliary indray angamba.

- Ny ahy akia dia hatrehako eto a! na afaka na tsy afaka. Hoy i Mamy.

Mbola niresaka teo izahay efa-bavy no:

- Rohy a! avia vetivety anie ianao e! hoy i Manambina, tsy lavitra anay teo mantsy izy sy ny namany no nivorivory niresadresaka.

- Lasa ndry! Hoy i Aina sady nanahany ahy ny fijeriny sy ny fitsikiny.

- Inona izao no hataonao?Hoy i Manambina

- Izao dia izao ve?

- Rehefa miala ety Ankatso

- Hatreto aloha tsy misy programa aho, fa ahoana?

- Andao hiara-hisakafo atoandro amiko fa izaho manana billet opération sakafo nomen’i zokinay ahy izay. Saika izahay no hiaraka ho any fa tsy afaka tampoka indray izy androany dia tsy hitako izay hoentina.

- Andao ary e! tsy maninona. Izao ve isika dia lasa?

- an an an, afaka adiny iray eo, teneniko ianao rehefa handeha e! ianareo tsy mbola hiresadresaka eo?

- ie, raha tsy hoe maika hody ry zareo. Rehefa avy eo ary e!

- hum hum! Toa menamena be akia indry izany? Hoy indray i Aina sady mananihany ahy.

- Izany ve? Ndry koa mananihany ahy eo fotsiny!

- Tena marina izany ka! Fa ahoana hono no tena lasa menabe ohatran’io indry akia? Hoy i Soa nanampy.

- Hiara-hisakafo atoandro hono akia izahay rehefa avy eo a!

- ô ry Rohy a! izany ve dia mampivoaramena an-dry? Dia raha mitory fitiavana amin-dry izany izy na raha orohiny ndry koa tsy dia lasa mena noho ny voatabia! hoy i Mamy sady niomehyizy.

- Tena menamena izany ve aho e? afa-baraka marina!

- Tena marina e! fa tsy maninona akia fa efa bon signe ho an’i Manambina izany.

- Sambatra akia ianareo!Izaho dia tsy mba misy mpitia hatramin’izao! Hoy i Aina, sady toa nalahelo ny endriny.

- Aza manao an’izany ndry fa tonga eo foana io akia a! hoy i Mamy, mbola tsy nifanena ianareo fa rehefa tonga izay andro izay dia tsaroin-dry izao mahazo an’i Rohy lasa ohatra ny voatabia izao.

Dia naira-niomehy izy telo vavy.

- Analao indray aho e! ary ndry ry Mamy mankaiza avy eo?

- Miandry an’i Liana (ilay sipany) mihitsy aho io izao dia tsy haiko na ho aiza izahay na ho aiza. Ô ry 'reto a! izy tokoa anie ka te hitondra ahy any an-tranony e! izaho anefa mbola tsy te hiditra amin’izany fa vao enim-bolana izay no niarahanay.

- Koa maninona moa akia?Matoa anie ndry hoentiny any an-tranony hatorony ny ray aman-dreniny sy ny iraitampo aminy dia tena tia an-dry izy izany e! hoy i Soa.

- Efa nieritreritra an’izany mihitsy aho, fa ny anakiray tsy tiako handehanana any koa sao lasa mandroso amin’ny lalindalina kokoa izahay, azonareo angamba ny tiako hambara.

- shhhh, tsy voatery akia!Ianareo ihany io.

- Dia inona no holazaiko rehefa tonga izay fotoana izay akia? Satria mino aho fa efa tsy ho ela izany raha manaiky ho any an-tranony aho.

- Tonga dia tenenina direct akia hoe aoka aloha a! sa ve tsy mety izany? Izaho aloha dia tsy mahay miolankolana rehefa miteny fa tonga dia direct e! hoy aho.

- Amiko aloha azo tenenina direct izany, hoy i Soa, raha mbola tsy vonona amin’izany ve moa ndry, fa arakany tantaran’ireo zokiko aloha dia sarotra hono ny manohitra ny lehilahy rehefa vonona izay izy. Izy tsy mi-forcer hono aloha fa isaky ny mifankahita dia iny foana ny resaka.

- Dia ahoana akia izany?Izaho tena mbola tsy vonona amin’izany mihitsy! Fa ny zavatra tsapako anefa dia isaky ny mifanoroka izahay dia mangorintsina daholo ny vatako iray manontolo,sady mahatsapa zavatra hafahafa be izany aho, tsy haiko ny milaza azy hoe ahoana. Manontany tena aho hoe, midika ve izany fa efa te hiditra amin’izany ny vatako fa ny saiko no mbola tsy vonona?

- Ny vatana anie akia vao miditra amin’ny puberté dia taitaitra ohatran’izany e! fa ndry ihany nomi-contrôler azy eo! Hoy aho niseho nahay

- Tsy hitako ihany akia!Misy fotoana anie aho mieritreritra hoe koa maninona moa? Misy mbola kely noho izaho ary efa tafiditra lalina amin’izany!

- Safidy akia io a! ndry ihany no mahalala raha hiroso ndry raha mbola tsia. Amiko izany an! Hoy indray aho.

- Lasa ndry ry Rohy fa iry i Manambina mikopaka mafy an-dry fa ndry tsy mahita azy akory! Hoy i Soa.

- oay! Afa-baraka! Beresaka be, lasa akia aho a! dia ahoana no hiaonana indray izay izao?

- Mifampiantso e! amin’ny alina kosa angamba sur fa ao an-tranony daholo an! Hoy i Mamy.

- Ieny ary e! lasa aho aloha! Miantso anareo aho rahariva mitantara. Bye akia a!

- Bye! Hoy izy telo vavy.

DISO LALANA (fizarana faharoa)
2010/04/09,15:41

Alahady ny andro, miomana handeha hivavaka aho no maneno ny telephone.

- Iza izany ry dada? hoy aho nanontany sao mba iray amin’izy telo vavy no niantsoa ahy fa efa ela mantsy izahay no tsy nifampiantso.

 

- I Mino ilay naman-dry mpiara-manao basket aminareo iny io, mivaly hono ny bac. Handeha hivavaka ihany ve in-dry sa hitady gazety?

- Marina hoe ry dada! Andao andeha hitady gazety ka!

- Ianareo mianaka koa mampiomehy! Hoy I neny, inona ny fivavahana hiditra amin’ny loha eo fa andana mijery gazety haingana sao lany eo ka tsy maintsy hiakatra eny amin’ny office du bac vao hahita ny valiny.

- Andao dada a!

- Lasa ary izahay mianaka e! ary I neny ve tsy hiaraka aminay?

- Andehana ianareo fa lasa izy dahy irery indray no hivavaka, aleo aho hanatitra an-dry zareo any na tsy misy hiditra ny lohako ary izay holazain’I pasitera ao androany. Ndao ary inareo mianaka e!

 

Dia lasa izaho sy I dada, mangovitra mihitsy aho izany! Ny hatairako naheno ny vaovao koa moa dia tsy mba niantso ireo namako akory aho fa avy dia lasa.

 

- Dada a! manana télécarte angaha I dada?

- Hataon-dry inona?

- Hiantso ireo namako aho fa tena tsy mba nampilaza an-dry zareo akory aho fa avy dia lasa anie e!

- Andraso retsy rehefa eny an-tsena mividy a! tsy maintsy misy mpivarotra any izao fa izaho aloha tena tsy nitondra porte-feuille akory anie e! soa ihany fa misy vola aty ampaosiko.

 

Nony tonga teo an-tsena, io eny fa efa itangoronan’ny olona ny mpivarotra gazety.

 

 

 

 

 

 

-

 

Andana haingana dada misisika a! fa omeo vola aloha izaho hividianako an’ilay télécarte an!

- Iny ary e! lasa aho, hidio tsara ny fiara an!

- Ieny tompoko, misaotra, dia tonga dia jereo dada an! Izaho izany tsy te hijery.

- hahaha, indry ity koa mapiomehy! Irahantsika mijery eo e! lasa aho.

- Allo! Manao ahoana tompoko ô! Afaka mahazo an’I Mamy ve azafady tompoko?

- Tsy eo izy tompoko fa lasa nivavaka, iza kay io azafady? Afaka mametraka hafatra ianao tompoko dia ampitaiko aminy.

- I Rohy ihany ity, namany mpiara-mianatra aminy. Mba ilazao anie izy azafady hoe efa mivaly ny bac e! mbola tsy nahita gazety aho fa vao hividy.

- Hay v I Rohy io e! hafa be ny feo-ndry amin’ny telephone, sa voan’ny sery? Maman’i Mamy ihany akia ito a!

- Hay ve e! izaho koa ary tsy nahalala hoe ianao io! Ieny, somary voavoan’ny sery ihany aloha aho e! izay ny vaovao iantsoako azy e!

- Misaotra akia a! izao dia izao ihany aho dia handeha hijery gazety fa tsy hiandry an-dry zareo avy mivavaka. Enga anie akia ka mba ho ao daholo ny anaranareo mpinamana.

- Enga anie marina! Na miaraka ao na miaraka tsy ao fa tsy hisy haningana, sady niomehy aho.

- Aiza kosa akia dia tsy ho ao? Angaha dia tena sarotra be izy tao? I Mamy mantsy tsy mba nety niteny mihitsy fa dia hoe “eo ho eo ihany” foana.

- Tena teo ho eo ihany ka! Misy hay dia misy tsy hay. Sady miankina amin’ny mpitsara ihany koa anie ilay izy e!

- Marina aloha izay

- Avelako aloha ianao maman’I Mamy fa mbola hiantso ireo namana sasany koa aho! Veloma tompoko!

- Veloma akia Rohy a! dia mampamangy amin’I dada sy maman-dry any!

- Iô, ampitaiko ny hafatra, mampamangy ao koa ô!

... 

- Haingana indry e! tsy maika hamaky ny anaran-dry ve indry? Hoy I dada sady nitsikitsiky be izy.

- Marina ve izany ry dada?

- Avia haingana aloha horohako izany zanako izany! Felicitation aki a!

- Youpi! Faly be aho dada a! tena faly

- Anadao haingana hody hilaza ny vaovao any an-trano

- Tsy misy olona anie ao ry dada fa lasa any ampiangonana I neny sy izy dahy e!

- Hay tokoa moa, fa na izany ary andao hody fa mbola hikarakara sakafo tsika mianaka, ataontsika matsiro tsara ny sakafo androany

- Efa masaka anie ny laoka ry dada e!

- Ka afaka ampiana zavatra hafa anie ry Rohy fa tsy vary sy laoka ihany akory no sakafo e!

- Andao ary, dia izay tiako izany an!

- Eny e! izay tiandry, andao hiantsena ary fa efa aty ihany.

Afaka daholo izahy mpianamana, ny tao ampianarana ihany koa maro ny afaka, 78,25% ny an’ny kilasy misy ahy. Betsaka ny ankizy no nanao arrosage, izaho kosa, ny fianarana hataoko indray no nanahirana ny lohako. Ny tena tiako hatrizay aloha dia Médecine e! satria  I dada dokotera mpandidy dia tiako ny mba ho hitovy aminy, mahafinaritra ahy mantsy ny fitantarany ny zava-miseho any ampiasanany any. Saingy ny indrokely dia lava be ny fianarana indrindra raha te hanao specialisation. Ny informatique koa anefa tena manintona ahy, sady tena ilaina amin’izao fotoana izao, hany ka mizara be ihany ny lohako.  Ny torohevitr’I dada sy neny aloha dia samy atao daholo ny concours rehetra dia afaka misafidy tsara izay tiana avy eo.

Dia natao daholo ny dossier rehetra, betsaka ny concours natao fa tsy nisy afaka daholo! Ny médecine mbola tsy mivaly, ny informatique koa liste d’attente hono aho.

 

- Lalina ity marina! Afaka bac vao sahirana!

- Inona ny mampiteny irery an-dry eo akia? Hoy I neny.

- Afaka bac indray ho aho izaho ity vao sahirana e! ilay médecine tsy mety mivaly mihitsy no manahirana ny saiko ry neny a!

- eee, izay mahasoa akia ataon’Andriamanitra a! ny any amin’ny ENI Fianarantsoa anie in-dry no liste d’attente fa ny eny amin’ny ISPM efa afaka e! ary ovina marina moa ny date farany hanaovana inscription eny?

- Amin’ny zoma zao! Izany anie no mahavaky ny lohako eo io ry neny e!

- Hay ve efa akaiky kely e! maninona raha miditra eny e! dia rehefa mahavita BTS indray miverina manao concours any amin’ny ENI?

- Ka ny ahy anie ho aho ny médicine no tena tiako e! tsy tafiditra médecine aho vao manao informatique.

- Ka lasa sady tsy an’ny atsy no tsy an’ny aroa anie akia in-dry e! raha mbola tsy mivaly ny médecine amin’ny alakamisy ka raha tsy misy vaovao koa avy any Fianarantsoa dia mandehana makany amin’ny ISPM fa very taona eo fotsiny indry! Tsy hitandry ny nahazo ny zokin-dry teo iny, be fisalasalana loatra dia lasa very taona fotsiny.

- Hiandry zoma mihitsy aho ry neny vao ho eny Ankatso ka! Dia raha tsy mivoaka ny liste dia tohizako makeny amin’ny ISPM ny lalako.

- Izay ary atao e! mety izay.

 

Zoma ny andro, nankeny Ankatso aho, io eny fa hitako misy zavatra itangoronan’ny olona eo amin’ny scolarité-n’ny Faculté de Médecine.

 

- Enga anie ka liste ny raisina première année io! Hoy aho niteny irery

- Salut ndry, ary toa miteny irery izato izy! Hoy I Aina.

- Salut akia! Mampiteny irery mihitsy akia ilay afaka bac a! tsy hita indray izay hatao! Hahaha

- Hita akia! Izaho izao raha tsy ao dia hanao gestion fa ny ao no efa mivaly. Tsy tiako loatra anefa izany fa médecine no tena tiako.

- Izaho koa akia raha tsy ato dia eny amin’ny ISPM a! hanao informatique aho. Ary I Soa sy Mamy hono akia hanao inona?

- Nametraka dossier ato koa ry zareo. I Mamy moa efa tsy maintsy tafiditra satria izy nahazo mention assez-bien, fa isika tsy nahazo afa-tsy passable ireto anie no tena sahirana e! I Soa hono nanao concours Agro koa nefa mbola any  amin’ny novembre any vao mivaly.

- Hay! Andao ary hijery ny anaran-tsika isika fa efa mba malaladalaka izy izany.

 

Samy tao daholo izahay efa-bavy! Dia miandry ny fidirana izany e! 

 

 

DISO LALANA (fizarana voalohany)
2010/04/02,15:38

 

Anio no manomboka ny fanadinana Baccalauréat, diplôma tsy maintsy ilaina hidirana eny amin’ny ambaratonga ambony. Efatra andro sisa dia hilaozana ny dabilion’ny lycée, ary hiakatra eny amin’ny université raha sitrapon’ny Tompo.

Tovovavy 18 taona aho, Rohy no anarako, mipetraka eny Soamanandrariny izahay ary mpianatra ato amin’ny lycée Jules Ferry Faravohitra, taona famaranana série D.

Mivorivory eto alohan’ny lycée Nanisana daholo ny ankizy hanala fanadinana rehetra, anisan’izany izaho sy ireo namako vitsivitsy miray centre amiko. Philosophie moa no atao androany maraina dia tsy hita izay tena revision hatao fa aleo miresadresaka aloha mba manala ny tahotra (sambany mantsy aho no maka bac amin’ity taona ity).

- Handeha amin’ny fetin’i Samy ve ndry ry Rohy amin’ny alakamisy alina? hoy i Mamy,  Anniversaire-ny mantsy hono akia amin’io sady famaranana ny fanadinana koa dia hanao fety be izy dia antsoiny daholo isika mpiara-mianatra. Izaho no nasainy nampita an’izany amin-tsika aty amin’nycentre Nanisana.

- Tena mbola tsy haiko akia!Miankina amin’i dada sy neny izany, hoy aho. Asa na mba havelan-dry zareo handeha aho akia amin’io fa hatrizay tsy mba mahita ny fahitan’ny olona mihitsy satria tsy mahazo mivoaka fa tsy ampy taona hono e! izao aho efa 18 taona sady efa manana kara-panondro ka ataoko fa tsy hanisy olana ry zareo. Moa ilay izy koa ny mpiara-mianatra ho any daholo sady vita fanadinana dia tsy mba havelany ve akia izaho?

- Mahazo akia ndry a! tsy aleon-dry zareo ve ndry mba any an-tranon’ny naman-dry no manala azy toy izay eny an-dalambe eny miaraka amin’ny be sy ny maro e! ny jiolahimboto tsy ferana amin’io. Fa raha izaho aloha indry an, miandry alarobia vao miera fa tsy izao vao manomboka fanadinana izao. Izay no hataoko mantsy fa izaho koa mbola tsy niera.

- Ary ilay programantsika iray kilasy hanao feu de camp any amin-dry Riana akia nanahoana? Dia ilay ho hijery Poopy amin’ny asabotsy? Tena ahiako tsy hahazo akia izaho amin’ny iray amin’ireo fa betsaka loatra izany programako izany sady misesisesy be!

- Raikitra daholo ireo programa ireo ka! Raha sendra ka tsy afaka mandeha amin’izy telo akia dia aleo ilay feu de camp sy Poopy no andehanana a! ireo tsinona no efa milamina, dia hilaza amin’i Samy isika fa tsy afaka amin’ny alakamisy. Andao izay no atao e!fa hierana daholo ihany an! Sao mba afaka dia tonga dia fanalana azy be mihitsy ny antsika fa telo andro misesy be izao!

Injay eny fa mameno ny kiririoka hidirana, dia nisaraka teo aloha izaho sy i Mamy satria samy nananany salle d’examen-nay izahay.

Efa alakamisy sahady ny andro, androany ny farany, sady matière farany mihitsy izao no hatrehana afaka ora vitsy.

Nihaona teo an-tokontany indray izaho sy Mamy ary namana roa hafa: i Aina sy i Soa.

 

- Salut ianareo telo vavy! hoy aho, izay indray vao nifankahita isika ry Mamy hatramin’ny alatsinainy. Ianareo roa vavy moa dia izao vao hitako nefa isika miaraka centre ato ihany!

- Eny akia! hoy i Mamy, tsy izany fa izaho koa mijanona ao anaty fiara manao révisions faramparany amin’ny maraina, ny atoandro moa makany ampiasan’i dadanay aho misakafo sy maka aina kely fa etsy Ampasampito izy no miasa.

- Sambatra akia indry ko!Izaho dia ny maraina ihany no mba milamina afaka manao révisions ao anaty fiara fa ny atoandro maka vodirindrina eny!

- Tahakan’izay akia isika niaraka ko! Tena tsy tao an-tsaiko mihitsy akia fa azafady a!

- Shhhh, tsy olana akia izany ry Mamy a! dia ahoana aloha ilay programa e! izaho mahazo mandeha amin’izy telo! Faly be mihitsy aho fa tsy nanisy olana dadanay sy mamanay!!!

- Izaho koa akia a! faly be aho izany. Ary ianareo roa vavy ahoana?

- Izaho akia ny androany tsy afaka fa mbola hiaraka amin’i mamanay hanatitra zaitra any amin’ny client-ny eny an-tsena rahampitso vao maraina dia sao reraka loatra ka tsy hanana aina intsony amin’ny feu de camp sy Poopy! Hoy  i Aina.

- Izaho indray amin’ny feu de camp no tsy afaka fa hiaraka amin’i zokinay any amin’ny soutenance-n’ny sipany! Hoy  i Soa.

- Eny ary, dia ahoana no hatao rahariva izany? amin’ny 8 mantsy hono no manomboka ny fety. Hadinoko tokoa ny nilaza taminareo ny lera! hoy i Mamy.

- Izaho aloha efa niomanany tsy hody intsony satria tsy misy afaka hanatitra ahy avy any Soamandrariny ho any Andoharanofotsy ny ao aminay! hoy aho, ho eny amin’i nenitoanay eny Tanjombato aho dia avy eny mba akaiky.

- Hay! Afaka andalovako ao anie ndry raha izany e! tsy ao amin’ilay nenitoanareo eo akakin’ny mpanjaitra izany?

 - Ieny akia ry Mamy, ao mihitsy!

- Ao akia fa andalovako ao ndry alohan’ny handeha a! sa maninona anefa raha makany aminay e? sa ahoana hoy ianareo? i Soa aloha mankaiza e?

- Saika hody aho fa zokinay afaka manatitra ahy hono.

- Eny ary e! ho any aminareo aho izany ry Mamy fa handalo ao aloha isika hiteny aminy, efa nantsoinko mantsy izy omaly hariva. Ataoko fa tsy hisy olana ny amin’izany satria izy sy mamanareo ary mpinamana.

- Eny ary aki a! fa zao Soa a! maninona raha aterin’i zokiareo ao aminay indry dia miaraka tsika telo vavy e!

- Tsy maninona ka! Raha tsy hoe hi-surveillé ana mihitsy ny dian’I zokinay any! Iny anie akia tsy mahatoky ahy mihitsy e! lazainy fa misy sipako hono ao ampianarantsika ao fa taloha hono aho tsy taitra amin’ny resaka fetifety amin’ny alina izany dia tampoka eo anefa mazoto be handeha.

- ha ha ha hiiiiii, hoy izahay efa-bavy naira-niomehy

- Iza tokoa moa no mahalala akia! Sao dia marina aloha izany e? hoy i Aina nananihany an’I Soa.

- Tsy misy an’izany aki a! tsy efa ianareo ve no nahalala voalohany raha misy izany!

- Andao amin’izay aloha hamonjy salle hiatrika an’ity histo-géo ity fa tssss, ny sonneries rahateo efa maneno, rehefa avy eo akia izany a! mbola mihaona isika an! Eto amin’ny vavahady be eto ny fotoana. Bonne chance daholo e! hoy I Aina.

- Bonne chance e! hoy izahay telo vavy niara niteny sady niredona ery.

 

Dia vita ny bac, vita koa ny fety isankarazany fanalana azy, samy  afa-po daholo izahay rehetra mpiara-mianatra. Miandry ny valiny indray izao.

 

Fiarahabana
2010/03/31,17:28
Miaraha ny rehetra mamangy ny blaogin'i Riani,
 
Tantara nosoratako no havoakako eto amin'ity blaogy ity, tantara izay noforoniko daholo. Misy zavatra tena niseho any anatin'ny tantara any ary misy zavatra noforonina ihany koa. Manasa anareo rehetra ary hankafy ny asa soratra izay atolotro. Marihiko eto fa tsy mpanoratra kalaza akory aho fa anisan'ny fialam-boliko amin'izao fotoana izao ny manoratra tantara. 
 
Misaotra tompoko!

Tonga soa riani!
2010/03/31,17:01
Ity no lahatsoratra voalohany ao amin'ny blaoginao. Azonao fafaina na ovaina ao amin'ny Toeran'ny mpandrindra ity lahatsoratra andrana ity.
Misaotra anao mampiasa ny Blaogy.
 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype