Blaogin'i riani

Fialan-tsiny
2010/04/29,15:52

Miarahaba ny rehetra mpanaraka ny tantara "Diso lalana",

Miala tsiny indrindra aho noho ny antony tsy nahavitako nandefa ny tohin'ny tantara tamin'ny zoma lasa teo noho ny antony asa aman-draharaha izay tena mameno ny fotoanako amin'izao fotoana izao. Hiezaka handefa ny fizarana 2 mifanarakaraka aho (fahaefatra sy fahadimy) amin'ny faran'ny herinandro ho setriny. 

Misaotra anareo!

Riani 

 

DISO LALANA (fizarana fahatelo)
2010/04/16,17:05

Nifindra tety Ivato izahay tao anelanelany tao fa vita soamantsara ny trano natao tety. Miova tanàna indray aho, i Soa izao no lasa akaiky ahy, etsy Ambohibao mantsy izy no mipetraka.

Tapitra ny vacances,manomboka androany ny fianarana eny amin’ny Faculté de Médecine, somebiseby ery aho hamonjy ny andro voalohany eny amin’ny université. Asa ahoana izany mianatra eny Ankatso izany!

Niainga vao maraina be aho satria tsy te ho tara ny andro voalohany!

Tao anaty taxibe, nisy tovolahy tsy vaovao amiko ny endriny fa tsy tadidiko hoe taiza no nahitako azy.Teo ampitako izy no nipetraka, ary asa na hitany hoe nandinika be azy aho na izy mihitsy no sariaka fa nitsikiny kely aho. Henoko mena avy hatrany ny tarehiko, tsy sahy nijerijery azy intsony aho mandram-pialako.

Niova taxibe aho teo amin’ny 67Ha, nandray ligne 119 ho eny Ankatso, io eny efa ao anatin’ilay taxibe nidirako koa ilay bandy nefa mody tsy nijery ihany aho na dia te hijery azy mafy ary. Niala alohan’ny terminus izy nony tonga teny Ankatso, dia hoy aho hoe, hay tsy mpianatry ny université izany izy fa mety miasa eny amin’ny manodidina eny.

Nony tonga tao amin’ny trano fianarana anefa, raha izaho miresaka amin’ny namako iny, nisy lehilahy niteny hoe “aza be resaka ry Rohy a!” taitra aho, nojereko ilay olona, vaomaika aho taitra fa ilay tovolahy tafaraka taxibe tamiko hatrany Ivato.

- Ary hay ve fantatrao aho e! hoy aho taminy sady gaga ihany hoe tena olona fantatro ve sa naheno ny anarako antsoin’ireo namako?

- Ieny fantatro tsara ianao! Iray fiangonana isika teny Soamaandrariny, efa tamin’ny mbola kely izany, mifankalala tsara ny ray aman-drenin-tsika fa izahay avy eo nifindra tany Toliary dia tsy nifankahita intsony isika. Manambina ny anarako raha afaka hanampy anao amin’ny fitadidiana ahy izany.

- Marina izany! Tena tsy vaovao amiko mihitsy mantsy ny endrikao tamin’ny maraina iny fa tena tsy tadidiko hoe taiza no nifankahitantsika. Ela izany ry Manambina! Dia taiza sy taiza ianao hatrizay?

- Niala teo Soamanandrariny iny izahay dia izay lazaiko anao izay hoe lasa tany Toliary, dia nivery etoTanà indray i dada no miasa dia izao izahay aty izao indray. Vao tsy ampy iray volana anie izay no nahatongavanay e!

- Hay ve e!

 

Dia tapaka teo ny resakay fa nantsoin’ireo namany izy moa izaho koa niverina niresaka tamin’ireto namako.

- Iza akia iny? Hoy i Mamy,dia notohizany hoe : ohatra ny tsy ratsy an!

- Namako efa taloha be akiainy a! dia izao indray izahay vao mifankahita. Tindry angaha?

Somary nanindrona ahy kely ny foko raha nametraka izay fanontaniana izay.

- Euh! Eny e, mety ho tiako raha tia ahy!

- Mifanaraha ianareo roa vavy fa toa samy tia, hoy i Aina sy i Soa niara niteny.

- ‘Zany angaha! Aleo izy hoan’i Mamy fa izaho aloha mbola tsy te hiditra amin’izany amin’izao (miala bala aho eo io nefa nanaitra ahy ihany i Manambina)

- Ny kristianina akia tsymandà fanomezana fa raha omendry ahy dia raisiko a! hoy i Mamy sady niomehy izy.

Dia niara-niomehy izahay efa-bavy sy ireo ankizy vitsivitsy niaraka taminay teo.

Nandeha ny fotoana, nitomboisan’andro ny fitiavako an’i Manambina, izy anefa tsy haiko ihany izay tena heviny, tsy mitsotra amiko izy hoe tia ahy nefa ny fihetsiny toa milaza izany. Matetika mantsy izahay no tafaraka amin’ny maraina, dia rehefa mody dia mifanao fotoana mihitsy satria samy mody eny Ivato. I Mamy indray ohatrany tsy dia niraika firy taminy intsony fa olona hafa no tiany sy miaraka aminy amin’izao fotoana izao.

Efa ho tapitra sahady ity ny taom-pianarana, herinandro sisa, efa samy mikofoka mianatra daholo ny ankizy fa mafimafy ny miandry afaka iray volana mahery kely. “Concours” mantsy ny miditra taona faharoa ary zato ihany no raisina, izahay taona voalohany anefa efa ho valonjato be izao!!!

- Ahoana akia nohataon-tsika mandritra ny “période de revision”? tsy aleo asiana indraimandeha isan-kerinandro hiaonana ihany, sa ahoana hoy ianareo ?

- Andao marina e! dia mba mifanampy eo isika amin’izay tsy azo fa tena mafy ity, hoy i Soa.

- Andao ary e! dia ataoandro inona?hoy izaho sy i Aina.

- Asan-tsika! Inona no mety? Hoy i Mamy.

- Zoma na alatsinainy nohitako mety, hoy aho.

- Aleo zoma e! hoy i Aina.

- Raikitra zany fa isaky ny zoma isika dia miaraka mianatra, dia aiza?

- Andao aty Ankatso ihany e! hoy i Soa. Nefa raha ao amin’ny BU (bibliothèque universitaire) dia mila tonga maraina be raha tsy izany dia tsy mahazo place an!

- Maraina amin’ny firy akia? hoy aho.

- Amin’ny enina any mihitsy!

- Aiza kosa akia! Tena miala tsiny aminareo aho fa tsy ho tafakatra ety Ankatso amin’ny enina maraina izany. Tena marina e! tsy aleo ve akia ifandimbiasana ny makany amin’ny tranon’ny iray amintsika!

- Samy tsy hahatratra izany isika fa aleo atao an’izay lazain’i Rohy izay dia atao tour, tsy maninona fa any amiko no manomboka, hoy i Mamy. Mandrapahatongan’ny fanadinana samy andalovana daholo amin’ny izay ny any amin-tsika efa-bavy. Dia amin’ny firy izany no anombohan-tsika azy?

- Amin’ny valo antonony,lasa atoandro loatra indray raha tara an’izay, na farafahatarany amin’ny valo sy sasany, hoy i Aina.

- Raiketina amin’ny valo hatramin’ny valo sy sasany izany e! na aiza na aiza io an! Hoy aho

- Raikitra izany e! hoy izahay naira-niredona.

Tonga ny andron’ny fanadinana, tsy nisy niteniteny fa samy rempotra tao izahay rehetra. Tapitra ihany ny efatra andro ny farany, izaho efa tena saika tsy nahaleo tena intsony fa tena reraky ny fiaretan-tory.

 

- Vita ihany ny farany marina, nanahoana ny anareo izy tao? Hoy i Mamy.

- Any izy any akia, ohatrany mahakivy, tsy te hijery ny valiny aho, hoy i Soa tena kivy.

- Izaho koa akia! Hoy aho,handeha hitsoaka lavitra an’Antananarivo mihitsy aho fa tena tsy hijery nyvaliny!

- Ndry koa mampiomehy! Dia ho aiza ndry? Hoy i Mamy mantsy ahy

- Mbola tsy haiko akia fa dia hiala eto fotsiny aho, ary hiala lavitra mihitsy, ho any Toliary indray angamba.

- Ny ahy akia dia hatrehako eto a! na afaka na tsy afaka. Hoy i Mamy.

Mbola niresaka teo izahay efa-bavy no:

- Rohy a! avia vetivety anie ianao e! hoy i Manambina, tsy lavitra anay teo mantsy izy sy ny namany no nivorivory niresadresaka.

- Lasa ndry! Hoy i Aina sady nanahany ahy ny fijeriny sy ny fitsikiny.

- Inona izao no hataonao?Hoy i Manambina

- Izao dia izao ve?

- Rehefa miala ety Ankatso

- Hatreto aloha tsy misy programa aho, fa ahoana?

- Andao hiara-hisakafo atoandro amiko fa izaho manana billet opération sakafo nomen’i zokinay ahy izay. Saika izahay no hiaraka ho any fa tsy afaka tampoka indray izy androany dia tsy hitako izay hoentina.

- Andao ary e! tsy maninona. Izao ve isika dia lasa?

- an an an, afaka adiny iray eo, teneniko ianao rehefa handeha e! ianareo tsy mbola hiresadresaka eo?

- ie, raha tsy hoe maika hody ry zareo. Rehefa avy eo ary e!

- hum hum! Toa menamena be akia indry izany? Hoy indray i Aina sady mananihany ahy.

- Izany ve? Ndry koa mananihany ahy eo fotsiny!

- Tena marina izany ka! Fa ahoana hono no tena lasa menabe ohatran’io indry akia? Hoy i Soa nanampy.

- Hiara-hisakafo atoandro hono akia izahay rehefa avy eo a!

- ô ry Rohy a! izany ve dia mampivoaramena an-dry? Dia raha mitory fitiavana amin-dry izany izy na raha orohiny ndry koa tsy dia lasa mena noho ny voatabia! hoy i Mamy sady niomehyizy.

- Tena menamena izany ve aho e? afa-baraka marina!

- Tena marina e! fa tsy maninona akia fa efa bon signe ho an’i Manambina izany.

- Sambatra akia ianareo!Izaho dia tsy mba misy mpitia hatramin’izao! Hoy i Aina, sady toa nalahelo ny endriny.

- Aza manao an’izany ndry fa tonga eo foana io akia a! hoy i Mamy, mbola tsy nifanena ianareo fa rehefa tonga izay andro izay dia tsaroin-dry izao mahazo an’i Rohy lasa ohatra ny voatabia izao.

Dia naira-niomehy izy telo vavy.

- Analao indray aho e! ary ndry ry Mamy mankaiza avy eo?

- Miandry an’i Liana (ilay sipany) mihitsy aho io izao dia tsy haiko na ho aiza izahay na ho aiza. Ô ry 'reto a! izy tokoa anie ka te hitondra ahy any an-tranony e! izaho anefa mbola tsy te hiditra amin’izany fa vao enim-bolana izay no niarahanay.

- Koa maninona moa akia?Matoa anie ndry hoentiny any an-tranony hatorony ny ray aman-dreniny sy ny iraitampo aminy dia tena tia an-dry izy izany e! hoy i Soa.

- Efa nieritreritra an’izany mihitsy aho, fa ny anakiray tsy tiako handehanana any koa sao lasa mandroso amin’ny lalindalina kokoa izahay, azonareo angamba ny tiako hambara.

- shhhh, tsy voatery akia!Ianareo ihany io.

- Dia inona no holazaiko rehefa tonga izay fotoana izay akia? Satria mino aho fa efa tsy ho ela izany raha manaiky ho any an-tranony aho.

- Tonga dia tenenina direct akia hoe aoka aloha a! sa ve tsy mety izany? Izaho aloha dia tsy mahay miolankolana rehefa miteny fa tonga dia direct e! hoy aho.

- Amiko aloha azo tenenina direct izany, hoy i Soa, raha mbola tsy vonona amin’izany ve moa ndry, fa arakany tantaran’ireo zokiko aloha dia sarotra hono ny manohitra ny lehilahy rehefa vonona izay izy. Izy tsy mi-forcer hono aloha fa isaky ny mifankahita dia iny foana ny resaka.

- Dia ahoana akia izany?Izaho tena mbola tsy vonona amin’izany mihitsy! Fa ny zavatra tsapako anefa dia isaky ny mifanoroka izahay dia mangorintsina daholo ny vatako iray manontolo,sady mahatsapa zavatra hafahafa be izany aho, tsy haiko ny milaza azy hoe ahoana. Manontany tena aho hoe, midika ve izany fa efa te hiditra amin’izany ny vatako fa ny saiko no mbola tsy vonona?

- Ny vatana anie akia vao miditra amin’ny puberté dia taitaitra ohatran’izany e! fa ndry ihany nomi-contrôler azy eo! Hoy aho niseho nahay

- Tsy hitako ihany akia!Misy fotoana anie aho mieritreritra hoe koa maninona moa? Misy mbola kely noho izaho ary efa tafiditra lalina amin’izany!

- Safidy akia io a! ndry ihany no mahalala raha hiroso ndry raha mbola tsia. Amiko izany an! Hoy indray aho.

- Lasa ndry ry Rohy fa iry i Manambina mikopaka mafy an-dry fa ndry tsy mahita azy akory! Hoy i Soa.

- oay! Afa-baraka! Beresaka be, lasa akia aho a! dia ahoana no hiaonana indray izay izao?

- Mifampiantso e! amin’ny alina kosa angamba sur fa ao an-tranony daholo an! Hoy i Mamy.

- Ieny ary e! lasa aho aloha! Miantso anareo aho rahariva mitantara. Bye akia a!

- Bye! Hoy izy telo vavy.

 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype