Blaogin'i riani

Fialan-tsiny
2010/04/29,15:52

Miarahaba ny rehetra mpanaraka ny tantara "Diso lalana",

Miala tsiny indrindra aho noho ny antony tsy nahavitako nandefa ny tohin'ny tantara tamin'ny zoma lasa teo noho ny antony asa aman-draharaha izay tena mameno ny fotoanako amin'izao fotoana izao. Hiezaka handefa ny fizarana 2 mifanarakaraka aho (fahaefatra sy fahadimy) amin'ny faran'ny herinandro ho setriny. 

Misaotra anareo!

Riani 

 

DISO LALANA (fizarana fahatelo)
2010/04/16,17:05

Nifindra tety Ivato izahay tao anelanelany tao fa vita soamantsara ny trano natao tety. Miova tanàna indray aho, i Soa izao no lasa akaiky ahy, etsy Ambohibao mantsy izy no mipetraka.

Tapitra ny vacances,manomboka androany ny fianarana eny amin’ny Faculté de Médecine, somebiseby ery aho hamonjy ny andro voalohany eny amin’ny université. Asa ahoana izany mianatra eny Ankatso izany!

Niainga vao maraina be aho satria tsy te ho tara ny andro voalohany!

Tao anaty taxibe, nisy tovolahy tsy vaovao amiko ny endriny fa tsy tadidiko hoe taiza no nahitako azy.Teo ampitako izy no nipetraka, ary asa na hitany hoe nandinika be azy aho na izy mihitsy no sariaka fa nitsikiny kely aho. Henoko mena avy hatrany ny tarehiko, tsy sahy nijerijery azy intsony aho mandram-pialako.

Niova taxibe aho teo amin’ny 67Ha, nandray ligne 119 ho eny Ankatso, io eny efa ao anatin’ilay taxibe nidirako koa ilay bandy nefa mody tsy nijery ihany aho na dia te hijery azy mafy ary. Niala alohan’ny terminus izy nony tonga teny Ankatso, dia hoy aho hoe, hay tsy mpianatry ny université izany izy fa mety miasa eny amin’ny manodidina eny.

Nony tonga tao amin’ny trano fianarana anefa, raha izaho miresaka amin’ny namako iny, nisy lehilahy niteny hoe “aza be resaka ry Rohy a!” taitra aho, nojereko ilay olona, vaomaika aho taitra fa ilay tovolahy tafaraka taxibe tamiko hatrany Ivato.

- Ary hay ve fantatrao aho e! hoy aho taminy sady gaga ihany hoe tena olona fantatro ve sa naheno ny anarako antsoin’ireo namako?

- Ieny fantatro tsara ianao! Iray fiangonana isika teny Soamaandrariny, efa tamin’ny mbola kely izany, mifankalala tsara ny ray aman-drenin-tsika fa izahay avy eo nifindra tany Toliary dia tsy nifankahita intsony isika. Manambina ny anarako raha afaka hanampy anao amin’ny fitadidiana ahy izany.

- Marina izany! Tena tsy vaovao amiko mihitsy mantsy ny endrikao tamin’ny maraina iny fa tena tsy tadidiko hoe taiza no nifankahitantsika. Ela izany ry Manambina! Dia taiza sy taiza ianao hatrizay?

- Niala teo Soamanandrariny iny izahay dia izay lazaiko anao izay hoe lasa tany Toliary, dia nivery etoTanà indray i dada no miasa dia izao izahay aty izao indray. Vao tsy ampy iray volana anie izay no nahatongavanay e!

- Hay ve e!

 

Dia tapaka teo ny resakay fa nantsoin’ireo namany izy moa izaho koa niverina niresaka tamin’ireto namako.

- Iza akia iny? Hoy i Mamy,dia notohizany hoe : ohatra ny tsy ratsy an!

- Namako efa taloha be akiainy a! dia izao indray izahay vao mifankahita. Tindry angaha?

Somary nanindrona ahy kely ny foko raha nametraka izay fanontaniana izay.

- Euh! Eny e, mety ho tiako raha tia ahy!

- Mifanaraha ianareo roa vavy fa toa samy tia, hoy i Aina sy i Soa niara niteny.

- ‘Zany angaha! Aleo izy hoan’i Mamy fa izaho aloha mbola tsy te hiditra amin’izany amin’izao (miala bala aho eo io nefa nanaitra ahy ihany i Manambina)

- Ny kristianina akia tsymandà fanomezana fa raha omendry ahy dia raisiko a! hoy i Mamy sady niomehy izy.

Dia niara-niomehy izahay efa-bavy sy ireo ankizy vitsivitsy niaraka taminay teo.

Nandeha ny fotoana, nitomboisan’andro ny fitiavako an’i Manambina, izy anefa tsy haiko ihany izay tena heviny, tsy mitsotra amiko izy hoe tia ahy nefa ny fihetsiny toa milaza izany. Matetika mantsy izahay no tafaraka amin’ny maraina, dia rehefa mody dia mifanao fotoana mihitsy satria samy mody eny Ivato. I Mamy indray ohatrany tsy dia niraika firy taminy intsony fa olona hafa no tiany sy miaraka aminy amin’izao fotoana izao.

Efa ho tapitra sahady ity ny taom-pianarana, herinandro sisa, efa samy mikofoka mianatra daholo ny ankizy fa mafimafy ny miandry afaka iray volana mahery kely. “Concours” mantsy ny miditra taona faharoa ary zato ihany no raisina, izahay taona voalohany anefa efa ho valonjato be izao!!!

- Ahoana akia nohataon-tsika mandritra ny “période de revision”? tsy aleo asiana indraimandeha isan-kerinandro hiaonana ihany, sa ahoana hoy ianareo ?

- Andao marina e! dia mba mifanampy eo isika amin’izay tsy azo fa tena mafy ity, hoy i Soa.

- Andao ary e! dia ataoandro inona?hoy izaho sy i Aina.

- Asan-tsika! Inona no mety? Hoy i Mamy.

- Zoma na alatsinainy nohitako mety, hoy aho.

- Aleo zoma e! hoy i Aina.

- Raikitra zany fa isaky ny zoma isika dia miaraka mianatra, dia aiza?

- Andao aty Ankatso ihany e! hoy i Soa. Nefa raha ao amin’ny BU (bibliothèque universitaire) dia mila tonga maraina be raha tsy izany dia tsy mahazo place an!

- Maraina amin’ny firy akia? hoy aho.

- Amin’ny enina any mihitsy!

- Aiza kosa akia! Tena miala tsiny aminareo aho fa tsy ho tafakatra ety Ankatso amin’ny enina maraina izany. Tena marina e! tsy aleo ve akia ifandimbiasana ny makany amin’ny tranon’ny iray amintsika!

- Samy tsy hahatratra izany isika fa aleo atao an’izay lazain’i Rohy izay dia atao tour, tsy maninona fa any amiko no manomboka, hoy i Mamy. Mandrapahatongan’ny fanadinana samy andalovana daholo amin’ny izay ny any amin-tsika efa-bavy. Dia amin’ny firy izany no anombohan-tsika azy?

- Amin’ny valo antonony,lasa atoandro loatra indray raha tara an’izay, na farafahatarany amin’ny valo sy sasany, hoy i Aina.

- Raiketina amin’ny valo hatramin’ny valo sy sasany izany e! na aiza na aiza io an! Hoy aho

- Raikitra izany e! hoy izahay naira-niredona.

Tonga ny andron’ny fanadinana, tsy nisy niteniteny fa samy rempotra tao izahay rehetra. Tapitra ihany ny efatra andro ny farany, izaho efa tena saika tsy nahaleo tena intsony fa tena reraky ny fiaretan-tory.

 

- Vita ihany ny farany marina, nanahoana ny anareo izy tao? Hoy i Mamy.

- Any izy any akia, ohatrany mahakivy, tsy te hijery ny valiny aho, hoy i Soa tena kivy.

- Izaho koa akia! Hoy aho,handeha hitsoaka lavitra an’Antananarivo mihitsy aho fa tena tsy hijery nyvaliny!

- Ndry koa mampiomehy! Dia ho aiza ndry? Hoy i Mamy mantsy ahy

- Mbola tsy haiko akia fa dia hiala eto fotsiny aho, ary hiala lavitra mihitsy, ho any Toliary indray angamba.

- Ny ahy akia dia hatrehako eto a! na afaka na tsy afaka. Hoy i Mamy.

Mbola niresaka teo izahay efa-bavy no:

- Rohy a! avia vetivety anie ianao e! hoy i Manambina, tsy lavitra anay teo mantsy izy sy ny namany no nivorivory niresadresaka.

- Lasa ndry! Hoy i Aina sady nanahany ahy ny fijeriny sy ny fitsikiny.

- Inona izao no hataonao?Hoy i Manambina

- Izao dia izao ve?

- Rehefa miala ety Ankatso

- Hatreto aloha tsy misy programa aho, fa ahoana?

- Andao hiara-hisakafo atoandro amiko fa izaho manana billet opération sakafo nomen’i zokinay ahy izay. Saika izahay no hiaraka ho any fa tsy afaka tampoka indray izy androany dia tsy hitako izay hoentina.

- Andao ary e! tsy maninona. Izao ve isika dia lasa?

- an an an, afaka adiny iray eo, teneniko ianao rehefa handeha e! ianareo tsy mbola hiresadresaka eo?

- ie, raha tsy hoe maika hody ry zareo. Rehefa avy eo ary e!

- hum hum! Toa menamena be akia indry izany? Hoy indray i Aina sady mananihany ahy.

- Izany ve? Ndry koa mananihany ahy eo fotsiny!

- Tena marina izany ka! Fa ahoana hono no tena lasa menabe ohatran’io indry akia? Hoy i Soa nanampy.

- Hiara-hisakafo atoandro hono akia izahay rehefa avy eo a!

- ô ry Rohy a! izany ve dia mampivoaramena an-dry? Dia raha mitory fitiavana amin-dry izany izy na raha orohiny ndry koa tsy dia lasa mena noho ny voatabia! hoy i Mamy sady niomehyizy.

- Tena menamena izany ve aho e? afa-baraka marina!

- Tena marina e! fa tsy maninona akia fa efa bon signe ho an’i Manambina izany.

- Sambatra akia ianareo!Izaho dia tsy mba misy mpitia hatramin’izao! Hoy i Aina, sady toa nalahelo ny endriny.

- Aza manao an’izany ndry fa tonga eo foana io akia a! hoy i Mamy, mbola tsy nifanena ianareo fa rehefa tonga izay andro izay dia tsaroin-dry izao mahazo an’i Rohy lasa ohatra ny voatabia izao.

Dia naira-niomehy izy telo vavy.

- Analao indray aho e! ary ndry ry Mamy mankaiza avy eo?

- Miandry an’i Liana (ilay sipany) mihitsy aho io izao dia tsy haiko na ho aiza izahay na ho aiza. Ô ry 'reto a! izy tokoa anie ka te hitondra ahy any an-tranony e! izaho anefa mbola tsy te hiditra amin’izany fa vao enim-bolana izay no niarahanay.

- Koa maninona moa akia?Matoa anie ndry hoentiny any an-tranony hatorony ny ray aman-dreniny sy ny iraitampo aminy dia tena tia an-dry izy izany e! hoy i Soa.

- Efa nieritreritra an’izany mihitsy aho, fa ny anakiray tsy tiako handehanana any koa sao lasa mandroso amin’ny lalindalina kokoa izahay, azonareo angamba ny tiako hambara.

- shhhh, tsy voatery akia!Ianareo ihany io.

- Dia inona no holazaiko rehefa tonga izay fotoana izay akia? Satria mino aho fa efa tsy ho ela izany raha manaiky ho any an-tranony aho.

- Tonga dia tenenina direct akia hoe aoka aloha a! sa ve tsy mety izany? Izaho aloha dia tsy mahay miolankolana rehefa miteny fa tonga dia direct e! hoy aho.

- Amiko aloha azo tenenina direct izany, hoy i Soa, raha mbola tsy vonona amin’izany ve moa ndry, fa arakany tantaran’ireo zokiko aloha dia sarotra hono ny manohitra ny lehilahy rehefa vonona izay izy. Izy tsy mi-forcer hono aloha fa isaky ny mifankahita dia iny foana ny resaka.

- Dia ahoana akia izany?Izaho tena mbola tsy vonona amin’izany mihitsy! Fa ny zavatra tsapako anefa dia isaky ny mifanoroka izahay dia mangorintsina daholo ny vatako iray manontolo,sady mahatsapa zavatra hafahafa be izany aho, tsy haiko ny milaza azy hoe ahoana. Manontany tena aho hoe, midika ve izany fa efa te hiditra amin’izany ny vatako fa ny saiko no mbola tsy vonona?

- Ny vatana anie akia vao miditra amin’ny puberté dia taitaitra ohatran’izany e! fa ndry ihany nomi-contrôler azy eo! Hoy aho niseho nahay

- Tsy hitako ihany akia!Misy fotoana anie aho mieritreritra hoe koa maninona moa? Misy mbola kely noho izaho ary efa tafiditra lalina amin’izany!

- Safidy akia io a! ndry ihany no mahalala raha hiroso ndry raha mbola tsia. Amiko izany an! Hoy indray aho.

- Lasa ndry ry Rohy fa iry i Manambina mikopaka mafy an-dry fa ndry tsy mahita azy akory! Hoy i Soa.

- oay! Afa-baraka! Beresaka be, lasa akia aho a! dia ahoana no hiaonana indray izay izao?

- Mifampiantso e! amin’ny alina kosa angamba sur fa ao an-tranony daholo an! Hoy i Mamy.

- Ieny ary e! lasa aho aloha! Miantso anareo aho rahariva mitantara. Bye akia a!

- Bye! Hoy izy telo vavy.

DISO LALANA (fizarana faharoa)
2010/04/09,15:41

Alahady ny andro, miomana handeha hivavaka aho no maneno ny telephone.

- Iza izany ry dada? hoy aho nanontany sao mba iray amin’izy telo vavy no niantsoa ahy fa efa ela mantsy izahay no tsy nifampiantso.

 

- I Mino ilay naman-dry mpiara-manao basket aminareo iny io, mivaly hono ny bac. Handeha hivavaka ihany ve in-dry sa hitady gazety?

- Marina hoe ry dada! Andao andeha hitady gazety ka!

- Ianareo mianaka koa mampiomehy! Hoy I neny, inona ny fivavahana hiditra amin’ny loha eo fa andana mijery gazety haingana sao lany eo ka tsy maintsy hiakatra eny amin’ny office du bac vao hahita ny valiny.

- Andao dada a!

- Lasa ary izahay mianaka e! ary I neny ve tsy hiaraka aminay?

- Andehana ianareo fa lasa izy dahy irery indray no hivavaka, aleo aho hanatitra an-dry zareo any na tsy misy hiditra ny lohako ary izay holazain’I pasitera ao androany. Ndao ary inareo mianaka e!

 

Dia lasa izaho sy I dada, mangovitra mihitsy aho izany! Ny hatairako naheno ny vaovao koa moa dia tsy mba niantso ireo namako akory aho fa avy dia lasa.

 

- Dada a! manana télécarte angaha I dada?

- Hataon-dry inona?

- Hiantso ireo namako aho fa tena tsy mba nampilaza an-dry zareo akory aho fa avy dia lasa anie e!

- Andraso retsy rehefa eny an-tsena mividy a! tsy maintsy misy mpivarotra any izao fa izaho aloha tena tsy nitondra porte-feuille akory anie e! soa ihany fa misy vola aty ampaosiko.

 

Nony tonga teo an-tsena, io eny fa efa itangoronan’ny olona ny mpivarotra gazety.

 

 

 

 

 

 

-

 

Andana haingana dada misisika a! fa omeo vola aloha izaho hividianako an’ilay télécarte an!

- Iny ary e! lasa aho, hidio tsara ny fiara an!

- Ieny tompoko, misaotra, dia tonga dia jereo dada an! Izaho izany tsy te hijery.

- hahaha, indry ity koa mapiomehy! Irahantsika mijery eo e! lasa aho.

- Allo! Manao ahoana tompoko ô! Afaka mahazo an’I Mamy ve azafady tompoko?

- Tsy eo izy tompoko fa lasa nivavaka, iza kay io azafady? Afaka mametraka hafatra ianao tompoko dia ampitaiko aminy.

- I Rohy ihany ity, namany mpiara-mianatra aminy. Mba ilazao anie izy azafady hoe efa mivaly ny bac e! mbola tsy nahita gazety aho fa vao hividy.

- Hay v I Rohy io e! hafa be ny feo-ndry amin’ny telephone, sa voan’ny sery? Maman’i Mamy ihany akia ito a!

- Hay ve e! izaho koa ary tsy nahalala hoe ianao io! Ieny, somary voavoan’ny sery ihany aloha aho e! izay ny vaovao iantsoako azy e!

- Misaotra akia a! izao dia izao ihany aho dia handeha hijery gazety fa tsy hiandry an-dry zareo avy mivavaka. Enga anie akia ka mba ho ao daholo ny anaranareo mpinamana.

- Enga anie marina! Na miaraka ao na miaraka tsy ao fa tsy hisy haningana, sady niomehy aho.

- Aiza kosa akia dia tsy ho ao? Angaha dia tena sarotra be izy tao? I Mamy mantsy tsy mba nety niteny mihitsy fa dia hoe “eo ho eo ihany” foana.

- Tena teo ho eo ihany ka! Misy hay dia misy tsy hay. Sady miankina amin’ny mpitsara ihany koa anie ilay izy e!

- Marina aloha izay

- Avelako aloha ianao maman’I Mamy fa mbola hiantso ireo namana sasany koa aho! Veloma tompoko!

- Veloma akia Rohy a! dia mampamangy amin’I dada sy maman-dry any!

- Iô, ampitaiko ny hafatra, mampamangy ao koa ô!

... 

- Haingana indry e! tsy maika hamaky ny anaran-dry ve indry? Hoy I dada sady nitsikitsiky be izy.

- Marina ve izany ry dada?

- Avia haingana aloha horohako izany zanako izany! Felicitation aki a!

- Youpi! Faly be aho dada a! tena faly

- Anadao haingana hody hilaza ny vaovao any an-trano

- Tsy misy olona anie ao ry dada fa lasa any ampiangonana I neny sy izy dahy e!

- Hay tokoa moa, fa na izany ary andao hody fa mbola hikarakara sakafo tsika mianaka, ataontsika matsiro tsara ny sakafo androany

- Efa masaka anie ny laoka ry dada e!

- Ka afaka ampiana zavatra hafa anie ry Rohy fa tsy vary sy laoka ihany akory no sakafo e!

- Andao ary, dia izay tiako izany an!

- Eny e! izay tiandry, andao hiantsena ary fa efa aty ihany.

Afaka daholo izahy mpianamana, ny tao ampianarana ihany koa maro ny afaka, 78,25% ny an’ny kilasy misy ahy. Betsaka ny ankizy no nanao arrosage, izaho kosa, ny fianarana hataoko indray no nanahirana ny lohako. Ny tena tiako hatrizay aloha dia Médecine e! satria  I dada dokotera mpandidy dia tiako ny mba ho hitovy aminy, mahafinaritra ahy mantsy ny fitantarany ny zava-miseho any ampiasanany any. Saingy ny indrokely dia lava be ny fianarana indrindra raha te hanao specialisation. Ny informatique koa anefa tena manintona ahy, sady tena ilaina amin’izao fotoana izao, hany ka mizara be ihany ny lohako.  Ny torohevitr’I dada sy neny aloha dia samy atao daholo ny concours rehetra dia afaka misafidy tsara izay tiana avy eo.

Dia natao daholo ny dossier rehetra, betsaka ny concours natao fa tsy nisy afaka daholo! Ny médecine mbola tsy mivaly, ny informatique koa liste d’attente hono aho.

 

- Lalina ity marina! Afaka bac vao sahirana!

- Inona ny mampiteny irery an-dry eo akia? Hoy I neny.

- Afaka bac indray ho aho izaho ity vao sahirana e! ilay médecine tsy mety mivaly mihitsy no manahirana ny saiko ry neny a!

- eee, izay mahasoa akia ataon’Andriamanitra a! ny any amin’ny ENI Fianarantsoa anie in-dry no liste d’attente fa ny eny amin’ny ISPM efa afaka e! ary ovina marina moa ny date farany hanaovana inscription eny?

- Amin’ny zoma zao! Izany anie no mahavaky ny lohako eo io ry neny e!

- Hay ve efa akaiky kely e! maninona raha miditra eny e! dia rehefa mahavita BTS indray miverina manao concours any amin’ny ENI?

- Ka ny ahy anie ho aho ny médicine no tena tiako e! tsy tafiditra médecine aho vao manao informatique.

- Ka lasa sady tsy an’ny atsy no tsy an’ny aroa anie akia in-dry e! raha mbola tsy mivaly ny médecine amin’ny alakamisy ka raha tsy misy vaovao koa avy any Fianarantsoa dia mandehana makany amin’ny ISPM fa very taona eo fotsiny indry! Tsy hitandry ny nahazo ny zokin-dry teo iny, be fisalasalana loatra dia lasa very taona fotsiny.

- Hiandry zoma mihitsy aho ry neny vao ho eny Ankatso ka! Dia raha tsy mivoaka ny liste dia tohizako makeny amin’ny ISPM ny lalako.

- Izay ary atao e! mety izay.

 

Zoma ny andro, nankeny Ankatso aho, io eny fa hitako misy zavatra itangoronan’ny olona eo amin’ny scolarité-n’ny Faculté de Médecine.

 

- Enga anie ka liste ny raisina première année io! Hoy aho niteny irery

- Salut ndry, ary toa miteny irery izato izy! Hoy I Aina.

- Salut akia! Mampiteny irery mihitsy akia ilay afaka bac a! tsy hita indray izay hatao! Hahaha

- Hita akia! Izaho izao raha tsy ao dia hanao gestion fa ny ao no efa mivaly. Tsy tiako loatra anefa izany fa médecine no tena tiako.

- Izaho koa akia raha tsy ato dia eny amin’ny ISPM a! hanao informatique aho. Ary I Soa sy Mamy hono akia hanao inona?

- Nametraka dossier ato koa ry zareo. I Mamy moa efa tsy maintsy tafiditra satria izy nahazo mention assez-bien, fa isika tsy nahazo afa-tsy passable ireto anie no tena sahirana e! I Soa hono nanao concours Agro koa nefa mbola any  amin’ny novembre any vao mivaly.

- Hay! Andao ary hijery ny anaran-tsika isika fa efa mba malaladalaka izy izany.

 

Samy tao daholo izahay efa-bavy! Dia miandry ny fidirana izany e! 

 

 

DISO LALANA (fizarana voalohany)
2010/04/02,15:38

 

Anio no manomboka ny fanadinana Baccalauréat, diplôma tsy maintsy ilaina hidirana eny amin’ny ambaratonga ambony. Efatra andro sisa dia hilaozana ny dabilion’ny lycée, ary hiakatra eny amin’ny université raha sitrapon’ny Tompo.

Tovovavy 18 taona aho, Rohy no anarako, mipetraka eny Soamanandrariny izahay ary mpianatra ato amin’ny lycée Jules Ferry Faravohitra, taona famaranana série D.

Mivorivory eto alohan’ny lycée Nanisana daholo ny ankizy hanala fanadinana rehetra, anisan’izany izaho sy ireo namako vitsivitsy miray centre amiko. Philosophie moa no atao androany maraina dia tsy hita izay tena revision hatao fa aleo miresadresaka aloha mba manala ny tahotra (sambany mantsy aho no maka bac amin’ity taona ity).

- Handeha amin’ny fetin’i Samy ve ndry ry Rohy amin’ny alakamisy alina? hoy i Mamy,  Anniversaire-ny mantsy hono akia amin’io sady famaranana ny fanadinana koa dia hanao fety be izy dia antsoiny daholo isika mpiara-mianatra. Izaho no nasainy nampita an’izany amin-tsika aty amin’nycentre Nanisana.

- Tena mbola tsy haiko akia!Miankina amin’i dada sy neny izany, hoy aho. Asa na mba havelan-dry zareo handeha aho akia amin’io fa hatrizay tsy mba mahita ny fahitan’ny olona mihitsy satria tsy mahazo mivoaka fa tsy ampy taona hono e! izao aho efa 18 taona sady efa manana kara-panondro ka ataoko fa tsy hanisy olana ry zareo. Moa ilay izy koa ny mpiara-mianatra ho any daholo sady vita fanadinana dia tsy mba havelany ve akia izaho?

- Mahazo akia ndry a! tsy aleon-dry zareo ve ndry mba any an-tranon’ny naman-dry no manala azy toy izay eny an-dalambe eny miaraka amin’ny be sy ny maro e! ny jiolahimboto tsy ferana amin’io. Fa raha izaho aloha indry an, miandry alarobia vao miera fa tsy izao vao manomboka fanadinana izao. Izay no hataoko mantsy fa izaho koa mbola tsy niera.

- Ary ilay programantsika iray kilasy hanao feu de camp any amin-dry Riana akia nanahoana? Dia ilay ho hijery Poopy amin’ny asabotsy? Tena ahiako tsy hahazo akia izaho amin’ny iray amin’ireo fa betsaka loatra izany programako izany sady misesisesy be!

- Raikitra daholo ireo programa ireo ka! Raha sendra ka tsy afaka mandeha amin’izy telo akia dia aleo ilay feu de camp sy Poopy no andehanana a! ireo tsinona no efa milamina, dia hilaza amin’i Samy isika fa tsy afaka amin’ny alakamisy. Andao izay no atao e!fa hierana daholo ihany an! Sao mba afaka dia tonga dia fanalana azy be mihitsy ny antsika fa telo andro misesy be izao!

Injay eny fa mameno ny kiririoka hidirana, dia nisaraka teo aloha izaho sy i Mamy satria samy nananany salle d’examen-nay izahay.

Efa alakamisy sahady ny andro, androany ny farany, sady matière farany mihitsy izao no hatrehana afaka ora vitsy.

Nihaona teo an-tokontany indray izaho sy Mamy ary namana roa hafa: i Aina sy i Soa.

 

- Salut ianareo telo vavy! hoy aho, izay indray vao nifankahita isika ry Mamy hatramin’ny alatsinainy. Ianareo roa vavy moa dia izao vao hitako nefa isika miaraka centre ato ihany!

- Eny akia! hoy i Mamy, tsy izany fa izaho koa mijanona ao anaty fiara manao révisions faramparany amin’ny maraina, ny atoandro moa makany ampiasan’i dadanay aho misakafo sy maka aina kely fa etsy Ampasampito izy no miasa.

- Sambatra akia indry ko!Izaho dia ny maraina ihany no mba milamina afaka manao révisions ao anaty fiara fa ny atoandro maka vodirindrina eny!

- Tahakan’izay akia isika niaraka ko! Tena tsy tao an-tsaiko mihitsy akia fa azafady a!

- Shhhh, tsy olana akia izany ry Mamy a! dia ahoana aloha ilay programa e! izaho mahazo mandeha amin’izy telo! Faly be mihitsy aho fa tsy nanisy olana dadanay sy mamanay!!!

- Izaho koa akia a! faly be aho izany. Ary ianareo roa vavy ahoana?

- Izaho akia ny androany tsy afaka fa mbola hiaraka amin’i mamanay hanatitra zaitra any amin’ny client-ny eny an-tsena rahampitso vao maraina dia sao reraka loatra ka tsy hanana aina intsony amin’ny feu de camp sy Poopy! Hoy  i Aina.

- Izaho indray amin’ny feu de camp no tsy afaka fa hiaraka amin’i zokinay any amin’ny soutenance-n’ny sipany! Hoy  i Soa.

- Eny ary, dia ahoana no hatao rahariva izany? amin’ny 8 mantsy hono no manomboka ny fety. Hadinoko tokoa ny nilaza taminareo ny lera! hoy i Mamy.

- Izaho aloha efa niomanany tsy hody intsony satria tsy misy afaka hanatitra ahy avy any Soamandrariny ho any Andoharanofotsy ny ao aminay! hoy aho, ho eny amin’i nenitoanay eny Tanjombato aho dia avy eny mba akaiky.

- Hay! Afaka andalovako ao anie ndry raha izany e! tsy ao amin’ilay nenitoanareo eo akakin’ny mpanjaitra izany?

 - Ieny akia ry Mamy, ao mihitsy!

- Ao akia fa andalovako ao ndry alohan’ny handeha a! sa maninona anefa raha makany aminay e? sa ahoana hoy ianareo? i Soa aloha mankaiza e?

- Saika hody aho fa zokinay afaka manatitra ahy hono.

- Eny ary e! ho any aminareo aho izany ry Mamy fa handalo ao aloha isika hiteny aminy, efa nantsoinko mantsy izy omaly hariva. Ataoko fa tsy hisy olana ny amin’izany satria izy sy mamanareo ary mpinamana.

- Eny ary aki a! fa zao Soa a! maninona raha aterin’i zokiareo ao aminay indry dia miaraka tsika telo vavy e!

- Tsy maninona ka! Raha tsy hoe hi-surveillé ana mihitsy ny dian’I zokinay any! Iny anie akia tsy mahatoky ahy mihitsy e! lazainy fa misy sipako hono ao ampianarantsika ao fa taloha hono aho tsy taitra amin’ny resaka fetifety amin’ny alina izany dia tampoka eo anefa mazoto be handeha.

- ha ha ha hiiiiii, hoy izahay efa-bavy naira-niomehy

- Iza tokoa moa no mahalala akia! Sao dia marina aloha izany e? hoy i Aina nananihany an’I Soa.

- Tsy misy an’izany aki a! tsy efa ianareo ve no nahalala voalohany raha misy izany!

- Andao amin’izay aloha hamonjy salle hiatrika an’ity histo-géo ity fa tssss, ny sonneries rahateo efa maneno, rehefa avy eo akia izany a! mbola mihaona isika an! Eto amin’ny vavahady be eto ny fotoana. Bonne chance daholo e! hoy I Aina.

- Bonne chance e! hoy izahay telo vavy niara niteny sady niredona ery.

 

Dia vita ny bac, vita koa ny fety isankarazany fanalana azy, samy  afa-po daholo izahay rehetra mpiara-mianatra. Miandry ny valiny indray izao.

 

 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype