Blaogin'i riani

« DISO LALANA (fizarana fahaefatra) | Main

DISO LALANA (fizarana fahadimy)
2010/05/10,10:26

Nanomboka teo dia nihaona isan’andro izaho sy i Manambina. Efa samy mahafantatra ny ray aman-dreny roa tonta fa miaraka izahay,ry zareo koa moa mifankalala rahateo dia tsy nisy olana. Samy nanatra ny amin’ny fitondran-tena , sy ny momba ny fiainan’olon-droa amin’ny ankapobeny ireo ray aman-dreny.

Iray volana taty aorian’ny niarahanay dia niroso tamin’ny fanaovana firaisana ara-nofo izahay. Vetivety loatra hoy ireo namako,nefa efa samy tsy naharitra izahay, asa na nohon’ny fihaonanay matetika loatra na tena ny fitiavana betsaka tao aminay no nahatonga an’izany, fa samy tsy nanenina aloha dia izay no zava-dehibe taminay.

Tonga ity ny fotoana handehanana hakarivotra kely.Izaho ho any Tuléar ary i Manambina hamonjy famadihana any Antsirabe.  Nalaina ery izahay ny hisaraka, satria iray volana be izao no tsy hihaona.

Izaho sy izy dahy zandriko no nandeha aty Tuléar, i Vahatra tsy nety fa misy tsy misy hatao hono aty amin-dry nenitoa satria tsy misy ankizy. Efa lehibe sy lasa nanambady daholo moa ny zanaky ry zareo, fa na izany ary tianay telo mianadahy ny mankaty satria ampihantainy be izahay. Izy mivady ireo koa no ray aman-dreniko amin’ny batsisa hany ka toy ny zanany mihitsy no andraisany ahy.

Vao tonga teny amin’ny stationnement izahy dia io enyi dadatoa sy i nenitoa manofahofa tanana.

- Tongasoa ianareo rankizy! Nanao ahoana ny dia? Hoy i dadatoa

- Manao ahoana i dadatoa sy i nenitoa! Hoy izahay telo niaraka namaly

- Vizambizana ihany dadatoa a! hoy aho, lava ihany iny lalana iny na dia efa faleha matetika ary. I Anjara izany moa dia nimenomenona mihitsy fa sambany moa izy izao no mandeha taxi-brousse mankaty.

- Ianareo kosa mampijaly zaza! Fa maninona anefa i dada no tsy nandeha e? hoy i nenitoa

- Afaka tapa-bolana hono izy vao congé, sady fohikely ny congé-ny amin’ity fa aleo hono amin’ny décembre no maka maromaro.

- Ary ialahy ve ry Sedra tsy vizaka? Hoy i dadatoa nanontany ilay zandriko lahy.

- Vizaka ihany ka, fa tsy tena vizaka be akory.

- Io fa efa mampidina entana ny aide-chauffeur fa atoroy an’i Joany (chauffeur-ndry dadatoa) ny anareo ho raisiny ry Rohy a! hoy i nenitoa.

Niala teo izahay dia nody tany an-trano, niala sasatra fa lava iny lalana iny. Nalahelo an’i Manambina sahady aho nefa asa izy izay raha mba mahatsiaro ahy any Antsirabe any.

Nandeha ny andro, tapa-bolana sisa dia hody izahay.Somary tsy salama i Anjara dia izao izahay vao ho any Ifaty toy ny mahazatra rehefa mankaty.

Mahafinaritra ny aty amoron-dranomasina, tsara ny rivotra, mampahazo aimbaovao, mahavelombelom-bolo. Isan’andro dia milomano foana no ataonay dimy mianaka, makeny amin’ny ranomasina na ao amin’ny piscine,misy fanatan-jahantena maro afaka atao koa ato amin’ny hotely ipetrahanay. Idadatoa manao echec, poker, billard, sy ny maro hafa, izy dahy moa dia variana ao amin’ny parc natao hilalaovan’ny ankizy, izaho sy i nenitoa kosa dia ny milomano sy manao jogging no tena angadinay.  

Fa ankoatra ireo zavatra izay manodidina anay ireo dia misy tovolahy sady bikana no ranjanana nifanolo-bodirindrina tamin’ny bungalow-nay. Isaky ny mandeha milomano izahay dia mifanena aminy foana, izy efa nahavita amin’io, mitsikitsiky be foana izy rehefa miarahaba anay. Indray maraina,tafaraka tao anaty piscine izahay.

- Manao ahoana ianao! Rudy no anarako

- Manao ahoana i Rudy, faly mahafantatra, izaho Rohy

- Faly mahafantatra an’i Rohy! Tsara anarana be ianao izany.

- Misaotra, hoy aho sady menatra

- Ary aiza i dada sy mamanareo ary ny zandrinareo androany toa tsy niaraka aminao?

- Tsy ray aman-dreniko ireny, hoy aho, fa dadatoa sy nenitoako, lasa nandeha nitsangatsangana nijery ilay embouchure ry zareo fa izaho tsy dia nazoto androany fa somary mararirary ny lohako, sady vao tany koa aho tamin’ny taona lasa.

- Angaha ianareo manao vacances aty foana isan-taona?

- Tsy tena isan-taona fa matetika makaty.

- Fa avy aty angaha ianareo sa?

- Ieny, ny dadako valovotaka any Ankazoabo, dia anabaviny iny nenitoako iny, mipetraka eto ry zareo.

- hay! Ary hono hoy aho raha tsy mahadiso, aiza ianao izany no misakafo izao atoandro izao?

- Manamboatra sandwich aho dia mividy jus, tsy te hihinana zavatra betsaka aho.

- Saika hanasa anao hiara-hisakafo amiko mantsy aho raha toa ka tsy mampaninona anao.

- Tsy maninona ka, fa aiza isika no hisakafo, sao handeha lavitra?

- an an an, tsy lavitra ka, izaho mahandro ao amin’ny bungalow-ko ao ihany dia ao isika no hihinana raha mety aminao.

Somary sadaikatra ihany aho satria olona mbola tsy niresaka tamiko akory ity izy nefa tonga dia hitondra ahy any amin’ny bungalow-ny any, eny fa na dia hisakafo ary. Hitako ohatrany hafahafa izany ny tian’ny Rudy ahatongavana nefa tsy sahy nandà aho sao dia izaho no ratsy eritreritra.

- Ieny ary e! tsy maninona ka. Fa ianao irery angaha no aty?

- Ieny ry Rohy, izaho irery, ny fofombadiko no tokony hiaraka amiko fa tsy afaka tampoka indray izy fa misy asa tsy maintsy ataony maika dia nijanona any Tanà izy.

- Koa maninona raha nahemotra dia miaraka ianareo?

- Tena tsy mety ry Rohy satria loka azonay tamin’ny tombola izay ito dia tapa-bolana ihany ny fotoana nomeny handehanana raha tsy izay dia maty ho azy ilay izy dia nandeha aho.

- Koa naninona tsy mba nitondra namana na izany ary fa dia ianao irery ve?

- Tsy misy afaka sy efa manana programa daholo ny olona ry Rohy a! dia izao mandeha irery izao. Soa ihany fa mba ireo zavatra maro azo atao raha tsy izany dia lava dia lava ny herinandro hijanonako aty.

- Hay herinandro ihany ianao ho aty! Dia rahoviana izany no miverina miakatra?

- Rafak’ampitso

- Izahay koa rafak’ampitso no miala aty fa mbola misy herinandro vao miverina any Tanà.

- Efa amin’ny iraikambinifolo izao ry Rohy, mandeha be izany lera izany, tonga dia hiaraka amiko izany ndry izao sa rehefa amin’ny 12h30 no mandalo? Mbola hikaraka kely aho mantsy

- Ao fa arahiko avy ato aoriana ianao e, mbola te hilalao rano kely aho mantsy.

- Ieny ary e! rehefa avy eo izany Rohy an! Tandremo sao tsy tonga akory ndry!

Dia lasa izy sady nitsikitsiky be ery! Tovolahy izany marina, tena sady bikàna no misy endrika. Nandalo tampoka tao an-tsaiko i Manambina, inona ary izay no ataony? Moa ve mampiresaka vehivavy hafa toy ny nataon’i Rudy ahy koa izy any Antsirabe any? Aleo angamba tsy halefa lavitra ny eritreritra ka!

Nanao longueur maromaro aho dia niakatra handro sy hisolo akanjo alohan’ny hisakafo hisaraka amin’ny Rudy. Eo am-pandroana aho no injay anefa nisy nandona tao ambaravarana, iza ary izany?

- Iza izao ô? Hoy aho

- Izaho ihany Rohy a! hoy ilay feo

- an! Loza marina, izaho ity mbola tsy vita omana akory, hoy aho an'ereritreritra, dia namaly aho,  ahoana ry Rudy?

-Hividy zava-pisotro kely etsy amin’ny bar aho sao mandona ao ianao ka tsy misy mamaly, izay ihany no nandalovako, sa lalovako eto ianao rehefa miverina aho?

- Andalovy ato ary aho e! 

Tapitra ny fiomanako, robe bretelle fotsy misy sarisary vonikazo no nanaovako dia kapa fotsy, sasatra aho ny nijery fitaratra,toy ireny hamonjy rendez-vous ireny. Mandrapahatongan'i Rudy dia nanontany tena aho ny amin'ny antony anasany ahy hisakafo hiaraka aminy? maninona izy no miandry hoe tsy eo ry dadatoa vao miresaka sy miantso ahy raha madio ny sainy? Izy amin'io hoy izy manana fofombady, izaho koa manana an’i Manambina nefatsy fantany aloha izany, inona ary no mety hitranga eto anio? inona no hataoko rahaizao izy no manao fihetsika hafahafa amiko?

Nandalo I Rudy naka ahy, nandefa mozika milantolanto sady malefaka izy nandritra ny fotoana nisakafoananay. Tsy dia nisy niteny firy izahay fa samy nankafy ny brochette de crevette nataony miaraka amin’ny mayonnaise sy ny saosy hafa ary ny lasary, tsy misy vary fa dia izay fotsiny.Hay hono izy cuisinier amin’ny restaurant lehibe ao Antananarivo, hitako tena matsiro ery ny sakafo nataony.

- Dia ahoana ry Rohy, tsara ihany ve? Hoy izy nanontany, efa nataoko ohatra ny hoe any amin’ny restaurant mihitsy isika izaona dia tsy ampy fitaovana ary aho aty.

- Tena tsara ka! Mbola tsy nihinana zavatra tsara ohatran’izao aho, tena marina e!

- Aiza indray, misaotra an-dry makafy ny nahandroko ary e! ny mahandro dia ny mahita nyolona afa-po rehefa avy mihinana ny nahadroko aky no mba tena tiako a!  Sao dia tsy ampy an-dry aloha e?

- Ampy tsara ka, misaotra fa voky.

- Tsy misy isaorana akia a! hitondra fahasalamana, ho sandry ho nofo hoy ny fiteny, sa tsy izany moa? inona no ataon-dry zao?

- Euh… tsy misy, hanao sieste angamba

- Izaho koa akia izany te hanao sieste nefa mahafinaritra ahy ny miresaka amin-dry, tovovavy tsotra, sariaka, sady tsaratarehy kely.

Menatra be aho, henoko mena be indray ny tarehiko, tsy hitako izay havaly dia nitsiky fotsiny aho. Injay ary ilay resaka hoy aho tan'eritreritra, inona no hataoko, inona no havaliko? Tena mbola tsy sendra toe-javatra ohatran’izao aho mantsy. Raha mbola eo ampieritreretana izany aho dia hoy izy nanohy:

- Ary toa tsy miteny ndry sady menatra be mihitsy? 

- Tena tsy hitako izay havaly ry Rudy,

- Misy fanontaniana kely mba tikao hapetraka ito raha tsy mampaninona, efa manana sipa ve ndry?

- Fa maninona koa ianao no manontany an'izany?

- Mba tiako ho fantatra fotsiny ka!

- Ieny, misy olona miaraka amiko 

- Hay! Fantatry ny ray aman-drenin-dry ve izany? Fa firy taona aloha ndry e? raha tsy maha diso an!

- Fantatry ry zareo izany ka! sivy ambinifolo taona aho izao, ary ianao?

- Zokin-dry folo taona be izao akia! 

Dia nitohy teo ny resakay, nanontany ny momba ahy sy Manambina izy, ny nifankahitanay sns, dia nitantara ny momba azy koa. Raha mbola eo ampiresahana ny fiainana amin'ny ankapobeny iny izahay dia nandeha tamin'ny radio ny hira iray malaza dia malaza, dia nitsangana izy ary noraisiny ny tanako dia nentiny nandihy aho, hira tena tiany hono ilay izy: “I will always love you” hiran’i Whitney Houston. Teo ampandihizana no norohany ny molotro, gaga sady taitra be aho nefa tsy niala. Tsy nionona tamin'izany oroka izany anefa izy fa nampiany safosafo. Tsy naharitra aho ka avy dia nesoriko ny tanany,

- Rudy a! aoka sao hitohy zavatra hafa ka! Samy mananany olon-tiantsika anie isika e! 

- Ieny e! fa tsy misy hahalala izany anie ry zareo satria isika eto ihany no mihaona dia samy miverina amin’ny fiainany avy eo fa tsy hifanarakaraka eny akory e!.

- Marina izany ry Rudy saingy tsy te hiditra amin’izany aho. Matahotra aho sao dia tsy hahatana izany tsiambaratelo izany ka hanimba ny fiarahanay sy Manambina ka! Tena tia azy aho ka tsy ho sahy hanitsaka azy. Ny namaly no orokao teo ary izany ohatrany efa manenjika ny eritreritro sahady.

- Miala tsiny ary aho Rohy a! tena sambatra ianao raha voatazonao hatramin’ny farany izany fisainanao izany. Tena menatra anao aho, izaho lehibe indray ity no manaonao foana, tsy mieritreritra fa dia entin’ny filàna fotsiny.

- Tsy misy olana re izany ry Rudy a! samy mba mibolisatra kely eny ihany amin’ny fiainana anie e! dia nitsikiako izy fa tena hita menatra be mihitsy ny endriny.

- Fa izao Rohy a! ianao moa mbola mijanona kely ao Tuléar alohan’ny mody?

- Ieny fa ahoana?

- Tsy izany mantsy fa mba saika hihanta kely aminao aho raha tsy mampaninona anao. Raha mety dia mety misy entana kely hoentinao miakatra. Misy zavatra  tian'ny cousin-ko halefa hoan’ny zanany any Tanà mantsy hono nefa izaho mety tsy afaka handalo any aminy fa miaraka amin’ny fiaran’ny hotely dia tonga dia eny amin’ny aéroport, moa izy koa raha raikitra amin’ny asa dia tsy ho afaka hanatitra ilay izy any amiko.

- Tsy maninona fa ilazao ilay olona ary e! omeko anao ny numéro telephone ao amin’dry dadatoa dia asaivo miantso izy alohan’ny zoma izany.

- Misaotra akia a! ao fa miantso an-dry foana izy na izaho izany e! na lasako na tsy lasako ny entana.

Dia nisaraka teo izahay fa ny andro rahateo nanombokahariva moa ry dadatoa koa izay efa ho avy ka tsy tiako ny hahitany ahy mivoaka avy ao amin’ny Rudy.


 

Hevitra

 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype